ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Δεξιότητες και Ένταξη Μεταναστών, Προσφύγων και Αιτούντων Άσυλο στις ευρωπαϊκές αγορές εργασίας – Ακρωνύμιο SIRIUS

Το πρόγραμμα Sirius, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2018 και έχει διάρκεια τρία χρόνια. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 11 φορείς από 7 χώρες.

Το Sirius επιδιώκει να μελετήσει το πολυδιάστατο πλαίσιο στο οποίο η χώρα υποδοχής ή οι πολιτικές-θεσμικές, κοινωνικές και ατομικές συνθήκες λειτουργούν είτε ως ενθαρρυντικοί παράγοντες είτε ως εμπόδια στην ένταξη των μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο, στην αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα αναπτύσσει μια μικτή μεθοδολογική προσέγγιση και ένα καινοτόμο πλάνο διάχυσης της πληροφορίας, που περιλαμβάνει διαδικτυακές δράσεις, ντοκιμαντέρ, φεστιβάλ, εκθέσεις για την απασχόληση και ένα εφαρμοσμένο ηλεκτρονικό παιχνίδι καθώς και επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες πολιτικού διαλόγου.

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

 να παράσχει συστηματικά στοιχεία, για μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, κυρίως γυναίκες και νέους, που έφτασαν στην Ευρώπη μετά το 2014, καθώς και την προοπτική για απασχόλησή τους στην αγορά εργασίας και, ευρύτερα, για την κοινωνική ενσωμάτωσή τους.

 • να προάγει τη γνώση σχετικά με την πολυπλοκότητα της ένταξης των μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο στην αγορά εργασίας, μετά το 2014, και να διερευνήσει την προοπτική ενσωμάτωσής τους.
 • να προωθήσει ένα θεωρητικό πλαίσιο για μια ατζέντα σχετικά με την ενσωμάτωση χωρίς αποκλεισμούς και να περιγράψει έναν βέλτιστο συνδυασμό πολιτικών για την ένταξη στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων μέτρων που μπορούν να λάβουν τα κράτη-μέλη και άλλες ευρωπαϊκές χώρες μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να διασφαλίσουν ότι οι πολιτικές ενσωμάτωσης των μεταναστών και το ευρύτερο σύστημα των προγραμμάτων ανάπτυξης, κατάρτισης και απασχόλησης του εργατικού δυναμικού υποστηρίζουν την πρόσβαση των νεοαφιχθέντων σε ευκαιρίες και συνθήκες αξιοπρεπούς εργασίας.

Ως μία από τις τρεις μη κυβερνητικές οργανώσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, το SolidarityNow αξιολόγησε αυτό το εγχείρημα όχι μόνο ως μια μεγάλη ευκαιρία αλλά και ως μια σημαντική προσπάθεια, καθώς η ένταξη στην αγορά εργασίας είναι μέρος του συνολικού έργου της οργάνωσης που υλοποιείται μέσω των προγραμμάτων της αλλά και των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει στο πεδίο της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Είδαμε επομένως τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα ως μια ευκαιρία για να βελτιώσουμε το έργο και τις υπηρεσίες μας και για να αναπτύξουμε τεκμηριωμένη έρευνα και συστάσεις πολιτικής σε εθνικό επίπεδο. Τέλος, αναγνωρίσαμε ότι το πρόγραμμα έχει μια πρoσέγγιση πoυ λαμβάvει υπόψη τα θέματα φύλoυ, ευθυγραμμίζεται επομένως τόσο με τον τρόπο που προσπαθούμε να υποστηρίξουμε τις γυναίκες και τις επιπρόσθετες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, όσο και με τον στόχο μας να κατανοήσουμε σε βάθος τις διαφορές μεταξύ των δύο φύλων.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, εστιάζουμε στην πρακτική υλοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας με τη διοργάνωση έκθεσης για την απασχόληση στη Θεσσαλονίκη την άνοιξη του 2019 και τη δοκιμή εφαρμοσμένου ηλεκτρονικού παιχνιδιού, που θα απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους οργανισμούς της αγοράς εργασίας που θέλουν να συμβάλουν στη διευκόλυνση της ένταξης προσφύγων, μεταναστών και αιτούντων άσυλο στην αγορά αυτή και προτίθενται και οι ίδιοι να απασχολήσουν αυτούς τους ανθρώπους.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος: https://www.sirius-project.eu/


«Κοινωνική Ενσωμάτωση Μεταναστών και Νέων μέσω της Επιχειρηματικότητας»_ #MySite

Το SolidarityNow συμμετέχει σε συνασπισμό πέντε οργανώσεων από πέντε Ευρωπαϊκές χώρες, για την προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας και την ανάδειξή της ως μέσο κοινωνικής ενσωμάτωσης

Το πρόγραμμα «Κοινωνική Ενσωμάτωση Μεταναστών και Νέων μέσω της Επιχειρηματικότητας» στοχεύει στην ανάδειξη της επιχειρηματικότητας ως εργαλείου για την αρμονική κοινωνική ενσωμάτωση των νέων. Από τις δράσεις του προγράμματος θα ωφεληθούν τόσο υπήκοοι τρίτων χωρών (μετανάστες ή/και πρόσφυγες) καθώς και νέοι Έλληνες που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στον επιχειρηματικό τομέα.

Το πρόγραμμα διαρκεί 18 μήνες με χρηματοδότηση του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και υλοποιείται σε πέντε χώρες της ΕΕ από τους παρακάτω εταίρους:

 • SolidarityNow | Ελλάδα
 • Asociacion Socio Educativa Llere | Ισπανία
 • S.F.Or. Centro Studi Formazione Orientamento | Ιταλία
 • Aequitas | Κύπρος
 • The People for Change Foundation | Μάλτα

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

 • Διεξαγωγή έρευνας αναφορικά με το επιχειρηματικό τοπίο και τις θεσμοθετημένες ευκαιρίες στήριξης της επιχειρηματικότητας για νέους και μετανάστες σε κάθε συμμετέχουσα χώρα
 • Εκπαίδευση 20 νέων στα βασικά στοιχεία επιχειρηματικότητας, και παροχή κατ’ ιδίαν συμβουλευτικής υποστήριξης από έμπειρους επιχειρηματίες

Στόχοι του προγράμματος είναι:

 • Η ανάδειξη της επιχειρηματικότητας ως μέσο βιοπορισμού και οικονομικής ανεξαρτησίας για τους νέους
 • Η προώθηση της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών ή/και προσφύγων, υπηκόων τρίτων χωρών, καθώς και της επανένταξης των νέων στην αγορά εργασίας, στις πέντε συμμετέχουσες χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία Κύπρος, Μάλτα)

Ακολουθώντας τα Βήματά τους  (ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ)

following-their-footstepsΠρόκειται για ένα κοινό πρόγραμμα πέντε οργανώσεων (SolidarityNow, Faros, Μέριμνα, CivisPlus και Βαβέλ) με αποδέκτες τα ασυνόδευτα ανήλικα στην Ελλάδα, την πλέον ευάλωτη πληθυσμιακή ομάδα. Συχνά τα ασυνόδευτα ανήλικα, αν και τα πιο ευπαθή, δε λαμβάνουν την προστασία που προβλέπουν τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την ενίσχυση της συστηματικής ταυτοποίησης και καταγραφής των ασυνόδευτων ανηλίκων και των παιδιών που έχουν χωριστεί από τις οικογένειές τους και ζουν κάτω από δυσμενείς συνθήκες στους δρόμους της Αθήνας καθώς και την παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας και φιλοξενίας.

Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να δώσει στα παιδιά αυτά ευκαιρίες κοινωνικής ενσωμάτωσης, να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα του υπάρχοντος υποστηρικτικού δικτύου στην Αθήνα, να συμβάλει αποφασιστικά στον περιορισμό του φαινομένου άτυπης φυγής των ανήλικων από τις δομές φιλοξενίας μέσω της συνηγορίας για τη χάραξη συγκεκριμένης εθνικής πολιτικής.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το EPIM (European Programme for Integration and Migration)


InfoREF (ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ)

inforef

Το SolidarityNow ανέπτυξε και λειτούργησε ένα πρόγραμμα πληροφορικής και τεχνολογίας στο Πολύκαστρο Θεσσαλονίκης, με τη χρηματοδότηση των Rescue Telecom και Care International. Στόχος του προγράμματος αυτού, ήταν η παροχή πρόσβασης στο διαδίκτυο, για τα άτομα που παραμένουν στον χώρο του πρώην πρατηρίου βενζίνης ΕΚΟ και με αυτόν τον τρόπο, η διαρκής ενημέρωσή τους για τις απαιτούμενες διαδικασίες αναφορικά με την αίτηση ασύλου, η επικοινωνία τους με συγγενικά/φιλικά τους πρόσωπα και άλλα.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την οργάνωση Care International και τη Rescue Telecom.


Care4Solidarity (ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ)

care4solidarityΜε σκοπό να προσφέρουν άμεση ανακούφιση σε ευάλωτους πληθυσμούς -πρόσφυγες, μετανάστες, άνεργους, Έλληνες σε οικονομική δυσπραγία, άτομα χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα ή άτομα που έχουν αιτηθεί άσυλο και γενικά, πληθυσμιακές ομάδες που έχουν πληγεί από τις οξύτατες συνέπειες της ανθρωπιστικής κρίσης που βιώνει η Ελλάδα- το SolidarityNow και η οργάνωση CARE στο πλαίσιο των δράσεων του START Network, υλοποίησαν από κοινού πρόγραμμα που ανταποκρινόταν στις ζωτικές ανάγκες διατροφής  των ανθρώπων αυτών.

Σκοπός του προγράμματος ήταν επίσης να καλύψει ένα διαπιστωμένο κενό σε ανάγκες από ομάδες πληθυσμού που αποκλείονται από τα περισσότερα τρέχοντα θεσμικά προγράμματα. Το SolidarityNow και η CARE διένημαν κουπόνια έτσι ώστε τα ευάλωτα άτομα να είναι σε θέση να αποφασίζουν για τον εαυτό τους και ποια είδη διατροφής επιθυμούν να αγοράσουν.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την οργάνωση Care International