Πρόβλημα χορήγησης ΑΜΚΑ σε αιτούντες διεθνή προστασία


Ενώ οι αιτούντες διεθνή προστασία έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην ελληνική αγορά  εργασίας και στην νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγμάτωση αυτών των δικαιωμάτων είναι η κατοχή ΑΜΚΑ, πολύ συχνά η χορήγηση ΑΜΚΑ από τους αρμόδιους φορείς, δεν πραγματοποιείται. Γι’ αυτό το  λόγο, το Solidarity Now, με επιστολή του ζήτησε την παρέμβαση των αρχών ώστε να υπάρξει συμμόρφωση της Διοίκησης και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη χορήγηση  ΑΜΚΑ σε όλους τους ανθρώπους που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις σε όλη την επικράτεια.

 Ζητήματα χορήγησης ΑΜΚΑ