Δεξιότητες και Ένταξη των Μεταναστών, Προσφύγων και Αιτούντων Άσυλο στις Ευρωπαϊκές αγορές Εργασίας – Ακρωνύμιο: Sirius.


Το πρόγραμμα Sirius, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2018 και έχει διάρκεια τρία χρόνια. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 11 φορείς από 7 χώρες.

Το Sirius επιδιώκει να μελετήσει το πολυδιάστατο πλαίσιο στο οποίο η χώρα υποδοχής ή οι πολιτικές-θεσμικές, κοινωνικές και ατομικές συνθήκες λειτουργούν είτε ως ενθαρρυντικοί παράγοντες είτε ως εμπόδια στην ένταξη των μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο, στην αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα αναπτύσσει μια μικτή μεθοδολογική προσέγγιση και ένα καινοτόμο πλάνο διάχυσης της πληροφορίας, που περιλαμβάνει διαδικτυακές δράσεις, ντοκιμαντέρ, φεστιβάλ, εκθέσεις για την απασχόληση και ένα εφαρμοσμένο ηλεκτρονικό παιχνίδι καθώς και επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες πολιτικού διαλόγου.

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

 να παράσχει συστηματικά στοιχεία, για μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, κυρίως γυναίκες και νέους, που έφτασαν στην Ευρώπη μετά το 2014, καθώς και την προοπτική για απασχόλησή τους στην αγορά εργασίας και, ευρύτερα, για την κοινωνική ενσωμάτωσή τους.

  • να προάγει τη γνώση σχετικά με την πολυπλοκότητα της ένταξης των μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο στην αγορά εργασίας, μετά το 2014, και να διερευνήσει την προοπτική ενσωμάτωσής τους.
  • να προωθήσει ένα θεωρητικό πλαίσιο για μια ατζέντα σχετικά με την ενσωμάτωση χωρίς αποκλεισμούς και να περιγράψει έναν βέλτιστο συνδυασμό πολιτικών για την ένταξη στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων μέτρων που μπορούν να λάβουν τα κράτη-μέλη και άλλες ευρωπαϊκές χώρες μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να διασφαλίσουν ότι οι πολιτικές ενσωμάτωσης των μεταναστών και το ευρύτερο σύστημα των προγραμμάτων ανάπτυξης, κατάρτισης και απασχόλησης του εργατικού δυναμικού υποστηρίζουν την πρόσβαση των νεοαφιχθέντων σε ευκαιρίες και συνθήκες αξιοπρεπούς εργασίας.

Ως μία από τις τρεις μη κυβερνητικές οργανώσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, το SolidarityNow αξιολόγησε αυτό το εγχείρημα όχι μόνο ως μια μεγάλη ευκαιρία αλλά και ως μια σημαντική προσπάθεια, καθώς η ένταξη στην αγορά εργασίας είναι μέρος του συνολικού έργου της οργάνωσης που υλοποιείται μέσω των προγραμμάτων της αλλά και των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει στο πεδίο της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Είδαμε επομένως τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα ως μια ευκαιρία για να βελτιώσουμε το έργο και τις υπηρεσίες μας και για να αναπτύξουμε τεκμηριωμένη έρευνα και συστάσεις πολιτικής σε εθνικό επίπεδο. Τέλος, αναγνωρίσαμε ότι το πρόγραμμα έχει μια πρoσέγγιση πoυ λαμβάvει υπόψη τα θέματα φύλoυ, ευθυγραμμίζεται επομένως τόσο με τον τρόπο που προσπαθούμε να υποστηρίξουμε τις γυναίκες και τις επιπρόσθετες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, όσο και με τον στόχο μας να κατανοήσουμε σε βάθος τις διαφορές μεταξύ των δύο φύλων.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, εστιάζουμε στην πρακτική υλοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας με τη διοργάνωση έκθεσης για την απασχόληση στη Θεσσαλονίκη την άνοιξη του 2019 και τη δοκιμή εφαρμοσμένου ηλεκτρονικού παιχνιδιού, που θα απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους οργανισμούς της αγοράς εργασίας που θέλουν να συμβάλουν στη διευκόλυνση της ένταξης προσφύγων, μεταναστών και αιτούντων άσυλο στην αγορά αυτή και προτίθενται και οι ίδιοι να απασχολήσουν αυτούς τους ανθρώπους.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος: https://www.sirius-project.eu/