Διαχειριστής Έργου Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Υποβολή μέχρι: 20/1/2023
Τοποθεσία: Αθήνα, Θεσσαλονίκη

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια     

Πολιτική παιδικής προστασίας: Επίπεδο 3 – Ο εργαζόμενος θα έχει συχνή επαφή με παιδιά

Κύριες αρμοδιότητες/Καθήκοντα

Ο Διαχειριστής Έργου Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων συντονίζει και επιβλέπει το πρόγραμμα Επιτροπείας. Συγκεκριμένα:

 • Συντονίζει το προσωπικό του προγράμματος, και ιδιαίτερα τους Συντονιστές Εντεταλμένων Επιτροπείας, διασφαλίζοντας την ποιοτική υλοποίηση του προγράμματος και την ευθυγράμμισή του με την ελληνική νομοθεσία.
 • Διαχειρίζεται το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου, φροντίζοντας να εναρμονίζεται με τις προδιαγραφές του χρηματοδότη.
 • Φροντίζει για την τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου με ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία της ροής του προγράμματος.
 • Διαχειρίζεται την επικοινωνία με την Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
 • Συντονίζει τη σύνταξη και την υποβολή των αναφορών προόδου, όπως και οποιουδήποτε άλλου απαιτούμενου υλικού, στο χρηματοδότη.
 • Καλλιεργεί αποτελεσματικές συνεργασίες με φορείς παιδικής προστασίας και τις αντίστοιχες κρατικές αρχές.
 • Υποστηρίζει, τόσο εξ αποστάσεως όσο και διά ζώσης, το προσωπικό του προγράμματος, και πραγματοποιεί επιτόπιες επισκέψεις σε όλες τις περιοχές όπου δραστηριοποιείται το πρόγραμμα.
 • Καθοδηγεί και, εφόσον είναι απαραίτητο, συμμετέχει στη διαχείριση επειγόντων περιστατικών του προγράμματος.
 • Συμμετέχει στις διαδικασίες επιλογής και αξιολόγησης προσωπικού.
 • Συνδράμει στην εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού, σχεδιάζοντας επιμορφώσεις και αναζητώντας εξωτερικές εκπαιδευτικές ευκαιρίες.
 • Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Προγραμμάτων και τις υπόλοιπες Διευθύνσεις και Τμήματα της οργάνωσης για την βέλτιστη εφαρμογή του προγράμματος.
 • Αναδεικνύει ζητήματα συνηγορίας που προκύπτουν από το πεδίο.

Προϋποθέσεις

 • Πτυχίο κοινωνικών, ανθρωπιστικών ή νομικών επιστημών
 • Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στον τομέα της παιδικής προστασίας, και ιδιαίτερα σχετικά με τη φροντίδα ασυνόδευτων ανηλίκων
 • Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε διοικητική θέση
 • Εμπειρία στον ελληνικό ανθρωπιστικό κλάδο και εξοικείωση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών παιδικής προστασίας, καθώς και με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία
 • Εμπειρία στο project management και στη διαχείριση σχετικών εργαλείων
 • Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητα επίλυσης συγκρούσεων
 • Εις βάθος κατανόηση του ανθρωπιστικού πεδίου και των ανθρωπιστικών αξιών
 • Σεβασμός προς τη διαφορετικότητα
 • Ευελιξία και ομαδικό πνεύμα
 • Ικανότητα αποτελεσματικής ανταπόκρισης σε επείγοντα περιστατικά
 • Ευελιξία σε ό,τι αφορά τη μετακίνηση στις περιοχές υλοποίησης του προγράμματος – επιθυμητή η κατοχή άδειας οδήγησης ΙΧ και μέσου μετακίνησης
 • Άριστος χειρισμός Η/Υ και MS Office και Outlook
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας – επιθυμητή και η εξοικείωση με μία ή περισσότερες γλώσσες επικοινωνίας των ωφελούμενων

Εάν ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση, παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα και τη συνοδευτική επιστολή σε μήνυμα με θέμα «Διαχειριστής Έργου Επιτροπείας», στη διεύθυνση recruitment@solidaritynow.org μέχρι τις 20/1/2023.

Είναι απαραίτητη η υποβολή βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής (αμφότερα στην Ελληνική γλώσσα).

Η εν λόγω θέση απασχόλησης αφορά σε πρόγραμμα υλοποίησης του Εθνικού Συστήματος Επιτροπείας, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και δύναται σε μεταγενέστερο χρόνο, να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Το SolidarityNow είναι ένας εργοδότης που παρέχει σε όλους ίσες ευκαιρίες απασχόλησης. Άτομα με αναπηρίες ή άλλες ευαλωτότητες ενθαρρύνονται να υποβάλουν αίτηση.

Οι διαδικασίες πρόσληψης αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση του SolidarityNow να κρατήσει τα παιδιά ασφαλή. Η απασχόληση στο SN υπόκειται στην πολιτική παιδικής προστασίας του Οργανισμού.

Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της πρόσληψης, το SN διατηρεί το δικαίωμα να ολοκληρώσει τη διαδικασία μόλις εντοπιστεί ο κατάλληλος υποψήφιος. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους το αργότερο έως τις 20/1/2023.

Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων, θα ενημερωθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη.

Σχόλια: Πριν την υποβολή της αίτησής σας, παρακαλείστε να συμβουλευτείτε το σημείωμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των απασχολούμενων στο SolidarityNow, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη σχετική ελληνική νομοθεσία.

Για όποια θέση εργασίας ενέχει συχνή επαφή με ευάλωτους πληθυσμούς, το SolidarityNow υποχρεούται να αναζητήσει πληροφορίες σχετικά με ποινικές καταδίκες και διώξεις των υποψηφίων, ενώ οι επιλεχθέντες υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν πρόσφατο αντίγραφο του ποινικού τους μητρώου.

Σύμφωνα με τα μέτρα πρόληψης κατά του Covid-19, η προσκόμιση πιστοποιητικού εμβολιασμού ή τεστ αντιγόνων, ανάλογα με τις τρέχουσες κυβερνητικές οδηγίες, είναι υποχρεωτική.


Remarks: Before submitting your CV, please read carefully the employees’ privacy notice on the processing of personal data pursuant to Regulation (EU) 2016/679 and the respective Greek legislation.

For roles that will have regular contact with vulnerable populations SolidarityNow is obliged to seek information about criminal convictions and offences, and selected candidates will be requested to provide a recent copy of criminal record.

Following the preventive measures against COVID-19, holding a vaccination certificate or undergoing Covid-19 antigen tests as per government directions is mandatory.