Διευκρινίσεις για τον Διαγωνισμό ΙΤΒ05/2019


Διευκρινίσεις για τον Διαγωνισμό για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής (ΙΤ) στην  Αθήνα και την Θεσσαλονίκη» (ΙΤΒ05/2019)

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Παρακαλώ διευκρινίστε μου αν μπορούμε να συμμετέχουμε σε ένα μέρος του διαγωνισμού, δηλαδή στην προμήθεια των πέντε (5) εκτυπωτών, Laser Printer Monochrome, χωρίς να συμμετέχουμε στα υπόλοιπα είδη.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Όπως αναφέρεται στο Άρθρο 1 της Προκήρυξης, «Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο του Έργου».

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Θα χρειαστούμε περισσότερες πληροφορίες για τα laptop.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Οι τεχνικές προδιαγραφές καλύπτονται από την τεχνική περιγραφή του Παραρτήματος Γ – Τεχνική Προσφορά.