Εκπαιδευτικός πληροφορικής – προγραμματισμός

Υποβολή μέχρι: 09/04/2021
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ:   Μερικής απασχόλησης
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:                Συντονιστής Προγράμματος

Πολιτική παιδικής προστασίας: Επίπεδο 3 – Ο εργαζόμενος θα έχει συχνή επαφή με παιδιά

Κύριες αρμοδιότητες/Καθήκοντα

 • Διδασκαλία βασικών εννοιών προγραμματισμού σε ομάδες νέων 15-30 ετών προερχόμενων από ευάλωτες ομάδες (π.χ. χαμηλά κοινωνικοοικονομικά στρώματα, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο)
 • Ανάπτυξη προγράμματος εκμάθησης βασικών εννοιών προγραμματισμού σε εισαγωγικό επίπεδο, με σεβασμό στα ιδιαίτερα μαθησιακά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων – το πρόγραμμα οφείλει να μπορεί να παρασχεθεί και μέσω τηλεκπαίδευσης, λόγω των μέτρων κατά της εξάπλωσης του Covid-19
 • Ορισμός κριτηρίων επιλογής υποψηφίων συμμετεχόντων/μαθητών, με διαφάνεια και αξιοκρατία, και αξιολόγηση αιτήσεων συμμετοχής
 • Ευχέρεια στη διδασκαλία στα ελληνικά και τα αγγλικά, ανάλογα με τη γλώσσα επικοινωνίας των συμμετεχόντων
 • Παρακολούθηση της συμμετοχής των μαθητών, τήρηση αρχείου παρουσιών και προόδου κάθε συμμετέχοντα, και συνεργασία με τον υπεύθυνο έργου για την υποβολή αναφορών προόδου του έργου
 • Συνεργασία με την κοινωνική υπηρεσία του οργανισμού για την ανίσχευση ευαλωτοτήτων των συμμετεχόντων και την παραπομπή τους
 • Συνεργασία με την υπηρεσία απασχολησιμότητας του οργανισμού για τη δικτύωση και την προώθηση των συμμετεχόντων, με στόχο την εύρεση εργασίας στον τομέα της πληροφορικής

Προϋποθέσεις

 • Πτυχίο σχολής πληροφορικής
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας
 • Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους στη διδασκαλία πληροφορικής
 • Καλή γνώση τουλάχιστον 1 ευρέως χρησιμοποιούμενης γλώσσας προγραμματισμού (Python, Java, Javascript, κτλ)
 • Γνώση και εμπειρία πάνω στην ανάπτυξη curriculum πληροφορικής
 • Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες, ειδικά στην επικοινωνία με νέους
 • Σεβασμός προς τη διαφορετικότητα
 • Ευελιξία και ομαδικό πνεύμα

Εάν ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση, παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα και τη συνοδευτική επιστολή σε μήνυμα με θέμα «Εκπαιδευτικός πληροφορικής_Προγραμματισμός», στη διεύθυνση thes-recruitment@solidaritynow.org μέχρι τις 9 Απριλίου 2021.

Το SolidarityNow είναι ένας εργοδότης που παρέχει σε όλους ίσες ευκαιρίες απασχόλησης.

Οι διαδικασίες πρόσληψης αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση του SolidarityNow να κρατήσει τα παιδιά ασφαλή. Η απασχόληση στο SN υπόκειται στις πολιτικές παιδικής προστασίας του Οργανισμού.

Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της πρόσληψης, το SN διατηρεί το δικαίωμα να ολοκληρώσει τη διαδικασία μόλις εντοπιστεί ο κατάλληλος υποψήφιος. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους (βιογραφικό σημείωμα και ένα σημείωμα όπου εξηγούν συνοπτικά πώς ανταποκρίνονται στη συγκεκριμένη θέση) το αργότερο έως τις 9 Απριλίου 2021.

Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων, θα ενημερωθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη.


Disclaimer: Before submitting your CV, please read carefully the employees’ privacy notice on the processing of personal data pursuant to Regulation (EU) 2016/679 and the respective Greek legislation.