ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ/ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ


ITB7/2017: «Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και Προστασίας των κέντρων/γραφείων του Σωματείου στη Θεσσαλονίκη»

  1. Όπως αναφέρεται στην Προκήρυξη, Παράρτημα Α, Τεχνικές Προδιαγραφές – Ειδικοί Όροι – Φύλλο Συμμόρφωσης στην Περιγραφή του Έργου αναφέρονται οι χώροι που θα παρέχονται οι υπηρεσίες φύλαξης στη Θεσσαλονίκη με ακριβείς διευθύνσεις καθώς και οι ώρες και οι μέρες φύλαξης.

Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες φύλαξης θα παρέχονται στα γραφεία/ κέντρα στη Θεσσαλονίκη στις οδούς:

α. Πτολεμαίων 29Α, 2ος όροφος,  ΤΚ 54630 Θεσσαλονίκη από τις 20:00 μ.μ. – 08:00 π.μ., 7 ημέρες την εβδομάδα

β. Ιωάννη Κωλέττη και Δημοκρατίας, Θεσσαλονίκη, ΤΚ. 54627 από τις 12:00 μ.μ. – 20:00 μ.μ. και για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή

γ. Παπαδιαμάντη 4, Σίνδος Θεσσαλονίκης, ΤΚ. 57400 από τις 19:00 μ.μ. – 07:00 π.μ. και για τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή».

Η φύλαξη δεν είναι 24ωρη. Σε κάθε βάρδια θα υπάρχει ένας φύλακας ο οποίος θα εναλλάσσεται ανά 8ώρο από κατάλληλο εκπαιδευμένο άτομο προσωπικού ασφαλείας του υποψηφίου.

  1. Το άρθρο 68 Ν. 3863/2010 έχει τροποποιηθεί από την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του Ν. 4144/2013, η οποία πρόσφατα έχει αντικατασταθεί από την περίπτωση β’ του άρθρου 39 του Ν. 4488/2017. Το Σωματείο εφαρμόζει τη σχετική αλλαγή του νόμου στη διακήρυξη.

ITB8/2017: «Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και Προστασίας του δευτέρου ορόφου του Δημοτικού Κτηρίου Φρουραρχείου».

  1. Όπως αναφέρεται στην Προκήρυξη, Παράρτημα Α, Τεχνικές Προδιαγραφές – Ειδικοί Όροι – Φύλλο Συμμόρφωσης στην Περιγραφή του Έργου αναφέρονται οι ημέρες και το ακριβές ωράριο φύλαξης.

Δευτέρα έως Παρασκευή και ωράριο 8:00π.μ. έως 20:00μ.μ. και 12:00μ.μ έως 22:00 μ.μ. από 2 κατάλληλα εκπαιδευμένα άτομα προσωπικού ασφαλείας του υποψηφίου, τα οποία θα εναλλάσσονται ανά 8ωρο.

Πιο συγκεκριμένα: Ένας φύλακας ανά βάρδια Δευτέρα έως Παρασκευή 8:00π.μ. έως 20:00μ.μ και ένας φύλακας Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 12:00μ.μ έως 22:00 μ.μ., οι οποίοι θα εναλλάσσονται ανά 8ώρο από κατάλληλα εκπαιδευμένα άτομα προσωπικού ασφαλείας του υποψηφίου.

  1. Το άρθρο 68 Ν. 3863/2010 έχει τροποποιηθεί από την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του Ν. 4144/2013, η οποία πρόσφατα έχει αντικατασταθεί από την περίπτωση β’ του άρθρου 39 του Ν. 4488/2017. Το Σωματείο εφαρμόζει τη σχετική αλλαγή του νόμου στη διακήρυξη.

ITB9/2017: «Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας του δευτέρου ορόφου του Δημοτικού Κτηρίου Φρουραρχείου».

  1. Όπως ρητά αναφέρεται στην Προκήρυξη, Άρθρο 13, Τρόπος Υποβολής Προσφορών θα πρέπει να συμπληρωθούν οι επισυναπτόμενες φόρμες συγκεκριμένα:

(α) Ο (υπό) φάκελος  «Τεχνική Προσφορά» περιέχει την Τεχνική Προσφορά, η οποία αναλύεται από τον προσφέροντα συμπληρώνοντας και τον πίνακα του Παραρτήματος Β.

(β) Ο (υπό) φάκελος  «Οικονομική Προσφορά»  περιλαμβάνει την Οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα, συμπληρώνοντας και το υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ. Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται  μόνο σε αυτόν τον φάκελο. Οποιαδήποτε αναφορά της προσφερόμενης τιμής σε άλλο σημείο της Προσφοράς καθιστά αυτή απαράδεκτη και άκυρη. Οι τιμές των Προσφορών που αφορούν σε οποιαδήποτε προσφερόμενη υπηρεσία θα εκφράζονται σε Ευρώ (€).

  1. Διευκρινίζεται ότι για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας δεν έχουμε κρατήσεις πέραν του φόρου ελευθέρων.