ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΤΒ06/2020


ΕΡΩΤΗΣΗ

Όσον αφορά τα δικαιολογητικά συμμετοχής, στην υπεύθυνη δήλωση που χρειάζεστε το γνήσιο υπογραφής. Επειδή βάσει νόμου το γνήσιο δεν είναι υποχρεωτικό θέλετε να σας προσκομίσουμε την υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο υπογραφής ή μπορούμε να σας το παρέχουμε με ψηφιακή υπογραφή;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής το οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω του gov.gr

ΕΡΩΤΗΣΗ

Στο κείμενο του διαγωνισμού ορίζεται σαν καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών η ημέρα Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ.

Ζητούμενη ισχύς των προσφορών εξήντα (60) ημέρες και παράλληλα ημερομηνία παράδοσης έως 30/09/2020. Είναι σωστό ή έχει γραφεί εκ παραδρομής;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι ημερομηνίες είναι σωστές.