ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΤΒ01/2021


«Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας του Κέντρου Αλληλεγγύης στην Αθήνα», ΙΤΒ01/2021»

ΕΡΩΤΗΣΗ

Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε το είδος της επιστολής που θα θέλατε από συνεργαζόμενη τράπεζα για την πιστοποίηση της οικονομικής μας επάρκειας. Η τράπεζα μπορεί να εκδώσει επιστολή συνεργασίας, η οποία όμως δεν αναφέρει οικονομικά στοιχεία, και επιστολή πιστοληπτικής ικανότητας. Εναλλακτικά θα θέλαμε να διευκρινίσουμε αν θα μπορούσαμε να πιστοποιήσουμε την οικονομική μας επάρκεια με την κατάθεση των υποβαλλόμενων ισολογισμών της εταιρίας στις αρμόδιες υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Αρκεί οποιοδήποτε έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει η οικονομική επάρκεια του συμμετέχοντα. Προκρίνεται η προσκόμιση επιστολής συνεργαζόμενης τράπεζας.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Για την πιστοποίηση της οικονομικής επάρκειας, αρκεί η προσκόμιση των υποβληθέντων στην ΑΑΔΕ δηλώσεων (π.χ. τελευταίας τριετίας) ή πρέπει οπωσδήποτε να προσκομίσουμε επιστολή συνεργαζόμενης τράπεζας.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Αρκεί οποιοδήποτε έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει η οικονομική επάρκεια του συμμετέχοντα. Προκρίνεται η προσκόμιση επιστολής συνεργαζόμενης τράπεζας.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Σε τι αφορά ο χρόνος ανταπόκρισης και οι εγγυήσεις (π.χ. απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης;)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ως χρόνος ανταπόκρισης δηλώνεται η δυνατότητα τήρησης του ωραρίου για την παροχή των υπηρεσιών κατά το ωράριο που ζητείται όπως περιγράφεται στο άρθρο 3 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ καθώς και στο Έντυπο της Τεχνικής Προσφοράς.

Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ αναφέρουμε παρασχεθείσες ή σε εξέλιξη υπηρεσίες που αφορούν αποκλειστικά φύλαξη και προστασία; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ο υποψήφιος θα πρέπει να αναφέρει υπηρεσίες που έχουν παραχθεί και που αφορούν αποκλειστικά τις υπηρεσίες φύλαξης και προστασίας. Ο υποψήφιος επιπρόσθετα μπορεί να αναφέρει και υπηρεσίες που βρίσκονται σε εξέλιξη.