ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΤΒ01/2021


«Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας του Κέντρου Αλληλεγγύης στην Αθήνα», ΙΤΒ01/2021»

ΕΡΩΤΗΣΗ

Παρακαλούμε πολύ όπως μας διευκρινίσετε ποιες είναι οι νόμιμες κρατήσεις που αναφέρετε στη σελίδα 5 στην Οικονομική Προσφορά, στην §14 «Τρόπος Υποβολής Προσφορών».

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στο συγκεκριμένο έργο δεν προκύπτουν νόμιμες κρατήσεις.