ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Αναδόχου για την «Μίσθωση έως 25 οχημάτων τύπου VAN 5-7 θέσεων, VAN 9 θέσεων και ΙΧ 5 θέσεων», ΙΤΒ 01/2020 (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ)


SolidarityNow                                                                                    Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2020

Ταχ. Διεύθυνση: 3η Σεπτεμβρίου 24, 10432, Αθήνα                 Αρ.Πρωτ:  3451

Τηλ: 210 6772500

Fax: 210 6772509

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: www.solidaritynow.org

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΩΣ 25 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ VAN 5-7 ΘΕΣΕΩΝ, VAN 9 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΧ 5 ΘΕΣΕΩΝ», ΙΤΒ01/2020 (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ)

Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

«Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, για την μίσθωση έως 25 οχημάτων τύπου VAN 5-7 θέσεων, VAN 9 θέσεων και ΙΧ 5 θέσεων».

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών ορίζεται η Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 15.00 μ.μ.

Αντικείμενο διαγωνισμού: Διαγωνισμός για την μίσθωση έως 25 οχημάτων τύπου VAN 5-7 θέσεων, VAN 9 θέσεων και ΙΧ 5 θέσεων, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην προκήρυξη που θα χορηγηθεί στους ενδιαφερόμενους κατόπιν αιτήματός τους. Η Αναθέτουσα Αρχή διευκρινίζει ότι ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια 10 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης να την προμηθεύσει με οχήματα τύπου VAN (5-7 θέσεων και  9 θέσεων) και ΙΧ (5 θέσεων), και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και την προσφορά του, και εντός 8 ημερών από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος, χωρίς ωστόσο να υπάρχει δέσμευση ή υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής για την μίσθωση 25 οχημάτων εντός του διαστήματος αυτού. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να μισθώσει από 1-25 οχήματα κατά τη διάρκεια του διαστήματος αυτού. Με την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την επιλογή του αναδόχου θα υπογραφεί η σχετική σύμβαση.

Αναθέτουσα αρχή: Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Αλληλεγγύη- SolidarityNow». Ταχυδρομική Δ/νση: 3η Σεπτεμβρίου 24, 10432, Αθήνα. Τηλ: 2106772500, fax: 210 6772509, ηλεκτρονική διεύθυνση: procurement@solidaritynow.org.

Είδος διαγωνισμού: Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον επωφελή, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, προσφορά.

Προϋπολογισμός: Διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€ 250,000) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην έδρα του Σωματείου, ενώπιον κατάλληλων Επιτροπών Αξιολόγησης, ημέρα Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 10:30 μ.μ. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: Αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, είτε αυτοτελώς είτε με τη μορφή κοινοπραξίας ή σύμπραξης.

Γλώσσα σύνταξης αιτήσεων συμμετοχής: Ελληνική. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια και συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.

Ισχύς προσφορών: Η ισχύς των προσφορών δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της.

Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια του Έργου ορίζεται για διάστημα δέκα (10) μηνών και συγκεκριμένα από 1 Μαρτίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020, με δυνατότητα μονομερούς ανανέωσης εκ μέρους του SN για ακόμα 2 διαδοχικά 6μηνα. Σε κάθε περίπτωση το SN διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει οποτεδήποτε τη συνεργασία με τον Ανάδοχο και να καταγγείλει μονομερώς την μεταξύ τους συναφθείσα σύμβαση αζημίως, ακόμα και πριν τη λήξη της συμβατικής διάρκειας, εάν οποιοσδήποτε από τους χρηματοδότες του Έργου διακόψει την χρηματοδότηση αυτού.

Παράδοση: Η Ανάδοχος θα πρέπει διασφαλίσει την δυνατότητα παράδοσης των οχημάτων σε διάστημα 8 ημερών από την παραλαβή σχετικού αιτήματος της Αναθέτουσας Αρχής σε διάφορες πόλεις της ελληνικής επικράτειας, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα.

Τρόπος συμμετοχής και Ημερομηνία λήξης κατάθεσης δικαιολογητικών: Τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν δια εξουσιοδοτημένου προς τούτο προσώπου του συμμετέχοντος ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς έως την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 15.00μ.μ., στην έδρα του Σωματείου «Αλληλεγγύη- SolidarityNow», 3η Σεπτεμβρίου 24, 10432, Αθήνα.

Παραλαβή Πρόσκλησης: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την αναλυτική Προκήρυξη Διαγωνισμού ηλεκτρονικά, μετά από σχετικό αίτημά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: procurement@solidaritynow.org.

Ερωτήσεις/πληροφορίες: Διευκρινιστικές ερωτήσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση procurement@solidaritynow.org μέχρι και την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 15.00 μ.μ. Το Σωματείο αξιολογεί τα αιτήματα για την παροχή διευκρινίσεων και απαντά εγγράφως στην ιστοσελίδα του www.solidaritynow.gr., στην κατηγορία ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, σε όσες περιπτώσεις κρίνει ότι αυτό συμβάλλει στη διευκόλυνση των υποψήφιων για την αρτιότερη υποβολή των προσφορών.

Το Σωματείο δύναται να συγκαλέσει συσκέψεις με τους υποψηφίους, είτε από κοινού, είτε με καθένα ξεχωριστά για την παροχή εκ μέρους των τυχόν διευκρινίσεων. Επίσης, δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις εγγράφως για οποιοδήποτε στοιχείο της Προσφοράς, οπότε και οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να ανταποκριθούν εντός της ταχθείσης εκ μέρους του Σωματείου προθεσμίας.

Για το Σωματείο  

Α. Λυμπεράκη

Γενική Διευθύντρια