ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στον δεύτερο όροφο του Δημοτικού Κτιρίου «Φρουραρχείο» στην Αττική», ITB02/2021


Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW»

 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στον δεύτερο όροφο του Δημοτικού Κτιρίου «Φρουραρχείο» στην Αττική». Το έργο όπως αυτό χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών ορίζεται η Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 11.00 π.μ.

Αντικείμενο διαγωνισμού: Η παροχή καθημερινών υπηρεσιών καθαριότητας του δευτέρου ορόφου του Δημοτικού Κτηρίου «Φρουραρχείο», το οποίο βρίσκεται στην Αθήνα, επί των οδών Δομοκού 2, Φιλαδελφείας και Σάμου (έναντι σταθμού Λαρίσης), επιφάνειας περίπου 700 τ.μ., όπου λειτουργεί το Κέντρο Αλληλεγγύης του SN, πλέον ενός δώματος επιφανείας 35 τ.μ. περίπου στο ίδιο κτήριο, από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό του Αναδόχου, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην προκήρυξη που θα χορηγηθεί στους ενδιαφερόμενους κατόπιν αιτήματός τους.

Αναθέτουσα αρχή: Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Αλληλεγγύη- SolidarityNow». Ταχυδρομική Δ/νση: Μονής Πετράκη 4, 11521, Αθήνα. Τηλ: 2106772500, fax: 210 6772509, ηλεκτρονική διεύθυνση: procurement@solidaritynow.org.

Είδος διαγωνισμού: Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον επωφελή, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, προσφορά.

Προϋπολογισμός: Έντεκα χιλιάδες εξακόσια ευρώ (€ 11.600) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην έδρα του Σωματείου, ενώπιον κατάλληλων Επιτροπών Αξιολόγησης, ημέρα Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 14:00. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: Αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, είτε αυτοτελώς είτε με τη μορφή κοινοπραξίας ή σύμπραξης.

Γλώσσα σύνταξης αιτήσεων συμμετοχής: Ελληνική. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια και συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.

Ισχύς προσφορών: Η ισχύς των προσφορών δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της.

Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια του Έργου ορίζεται για δέκα (10) μήνες και συγκεκριμένα από 1 Οκτωβρίου 2021 έως 30 Ιουνίου 2022, με δυνατότητα παράτασης για έναν ακόμα χρόνο.

Τρόπος συμμετοχής και Ημερομηνία λήξης κατάθεσης δικαιολογητικών: Τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν δια εξουσιοδοτημένου προς τούτο προσώπου του συμμετέχοντος ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς έως την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 11.00 π.μ., στην έδρα του Σωματείου «Αλληλεγγύη- SolidarityNow», Μονής Πετράκη 4, 11521, Αθήνα.

Παραλαβή Πρόσκλησης: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την αναλυτική Προκήρυξη Διαγωνισμού ηλεκτρονικά, μετά από σχετικό αίτημά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: procurement@solidaritynow.org.

Ερωτήσεις/πληροφορίες: Διευκρινιστικές ερωτήσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση procurement@solidaritynow.org μέχρι και την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 15:00 μ.μ.  Το Σωματείο αξιολογεί τα αιτήματα για την παροχή διευκρινίσεων και απαντά εγγράφως στην ιστοσελίδα του www.solidaritynow.gr., στην κατηγορία ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, σε όσες περιπτώσεις κρίνει ότι αυτό συμβάλλει στη διευκόλυνση των υποψήφιων για την αρτιότερη υποβολή των προσφορών.

Το Σωματείο δύναται να συγκαλέσει συσκέψεις με τους υποψηφίους, είτε από κοινού, είτε με καθένα ξεχωριστά για την παροχή εκ μέρους των τυχόν διευκρινίσεων. Επίσης, δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις εγγράφως για οποιοδήποτε στοιχείο της Προσφοράς, οπότε και οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να ανταποκριθούν εντός της ταχθείσης εκ μέρους του Σωματείου προθεσμίας.

Για το Σωματείο

 Α. Λυμπεράκη

Γενική Διευθύντρια