ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ : «ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ/ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ : «ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ/ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»

Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

«Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας των γραφείων/κέντρων του Σωματείου στη Θεσσαλονίκη με διάρκεια σύμβασης έξι (6)  μήνες και συνολικού προϋπολογισμού € 34.600 στις οδούς:

  • Πτολεμαίων 29 Α στον δεύτερο όροφο στην Θεσσαλονίκη, ΤΚ. 54630 επιφάνειας 1000 τ.μ.
  • Παπαδιαμάντη 4, Σίνδος Θεσσαλονίκης, ΤΚ. 57400 επιφάνειας 823 τ.μ.
  • Ιωάννη Κωλλέτη και Δημοκρατίας, Θεσσαλονίκη, ΤΚ. 54627 επιφάνειας 636 τ.μ.

Αντικείμενο διαγωνισμού: Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας των γραφείων/κέντρων του Σωματείου στη Θεσσαλονίκη στις οδούς (α) Πτολεμαίων 29 Α στον δεύτερο όροφο στην Θεσσαλονίκη, ΤΚ. 54630 επιφάνειας 1000 τ.μ., και (β) Παπαδιαμάντη 4, Σίνδος Θεσσαλονίκης, ΤΚ. 57400 επιφάνειας 823 τ.μ., Ιωάννη Κωλλέτη και Δημοκρατίας, Θεσσαλονίκη, ΤΚ. 54627 επιφάνειας 636 τ.μ. για έξι (6) μήνες, με δικαίωμα ανανέωσης για επιπλέον έξι (6) μήνες, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην προκήρυξη που θα χορηγηθεί στους ενδιαφερόμενους κατόπιν αιτήματός τους. Με την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την επιλογή του ανοδόχου θα υπογραφεί η σχετική σύμβαση.

Αναθέτουσα αρχή:  Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Αλληλεγγύη- SolidarityNow». Ταχυδρομική Δ/νση: Ευήνου 5, ΤΚ 11527, Αθήνα. Τηλ: 2106772500, fax: 210 6772509, ηλεκτρονική διεύθυνση: procurement@solidaritynow.org.

Είδος διαγωνισμού: Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά.

Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην έδρα του Σωματείου, ενώπιον Επιτροπής Αξιολόγησης, ημέρα Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017, και ώρα 17:00 μ.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: Αναγνωρισμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με αντικείμενο εργασίας την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας. Οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν μέρος στο Σύνολο ή Μέρος του Διαγωνισμού.

Γλώσσα σύνταξης αιτήσεων συμμετοχής: Ελληνική ή Αγγλική: Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια και συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλονται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.

Ισχύς προσφορών: Η ισχύς των προσφορών δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της.

Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για διάστημα έξι (6) μηνών και συγκεκριμένα από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 30 Ιουνίου 2018 με δικαίωμα ανανέωσης με τους ίδιους όρους έως και 6 μήνες, ήτοι μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018.

Τρόπος συμμετοχής και Ημερομηνία λήξης κατάθεσης δικαιολογητικών: Τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς έως την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ημέρα Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 17.00μ.μ., στην έδρα του Σωματείου «Αλληλεγγύη- SolidarityNow», Ευήνου 5, ΤΚ 11527, Αθήνα.

Παραλαβή τευχών: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το αναλυτικό τεύχος του διαγωνισμού ηλεκτρονικά, μετά από σχετικό αίτημά του στην ηλεκτρονική διεύθυνση: procurement@solidaritynow.org

Ερωτήσεις/πληροφορίες: Διευκρινιστικές ερωτήσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση procurement@solidaritynow.org μέχρι και τη Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2017. Η Αναθέτουσα Αρχή δεσμεύεται να απαντήσει συγκεντρωτικά στα ερωτήματα εντός 2 εργάσιμων ημερών (έως 7/12/2017) από την ημερομηνία υποβολής των ερωτήσεων, στην ιστοσελίδα του οργανισμού.

Η Γενική Διευθύντρια

Α. Λυμπεράκη