ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ : «ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΩΣ 30 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ VAN 5-7 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ VAN 9 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΜΗΝΕΣ», (ΙΤΒ01/2019).


Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019

Αρ.Πρωτ.1841

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ : «ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΩΣ 30 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ VAN 5-7 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ VAN 9 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΜΗΝΕΣ», (ΙΤΒ01/2019). 

Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW»

 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 «Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, για την μίσθωση έως 30 οχημάτων τύπου VAN 5-7 θέσεων και VAN 9 θέσεων για δέκα (10) μήνες».

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών ορίζεται η  Δευτέρα 11η Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ.

Αντικείμενο διαγωνισμού: Διαγωνισμός για την μίσθωση έως 30 οχημάτων τύπου VAN 5-7 θέσεων και VAN 9 θέσεων, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην προκήρυξη που θα χορηγηθεί στους ενδιαφερόμενους κατόπιν αιτήματός τους. Η Αναθέτουσα Αρχή διευκρινίζει ότι ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια 10 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης να την προμηθεύσει με οχήματα τύπου VAN (5-7 θέσεων και  9 θέσεων), και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και την προσφορά του, και εντός 8 ημερών από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος, χωρίς ωστόσο να υπάρχει δέσμευση ή υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής για την μίσθωση 30 οχημάτων εντός του διαστήματος αυτού. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να μισθώσει από 0-30 οχήματα κατά τη διάρκεια του διαστήματος αυτού. Με την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την επιλογή του αναδόχου θα υπογραφεί η σχετική σύμβαση.

Αναθέτουσα αρχή: Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Αλληλεγγύη- SolidarityNow». Ταχυδρομική Δ/νση: Ευήνου 5, ΤΚ 11527, Αθήνα. Τηλ: 2106772500, fax: 210 6772509, ηλεκτρονική διεύθυνση: procurement@solidaritynow.org.

Είδος διαγωνισμού: Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον επωφελή, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, προσφορά.

Προϋπολογισμός: Τετρακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ (€ 468,000).

Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην έδρα του Σωματείου, ενώπιον κατάλληλων Επιτροπών Αξιολόγησης, ημέρα Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12:30 μ.μ. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: Αναγνωρισμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, είτε αυτοτελώς είτε με τη μορφή κοινοπραξίας ή σύμπραξης.

Γλώσσα σύνταξης αιτήσεων συμμετοχής: Ελληνική. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια και συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.

Ισχύς προσφορών: Η ισχύς των προσφορών δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της.

Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για διάστημα δέκα (10) μηνών από 1 Μαρτίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019 από την ανάθεση, εντός του οποίου ο Ανάδοχος υποχρεούται να είναι σε πλήρη ετοιμότητα για την εκμίσθωση στην Αναθέτουσα Αρχή των ζητούμενων ειδών.

Παράδοση: Η Ανάδοχος θα πρέπει διασφαλίσει την δυνατότητα παράδοσης των οχημάτων σε διάστημα 8 ημερών από την παραλαβή σχετικού αιτήματος της Αναθέτουσας Αρχής σε διάφορες πόλεις της ελληνικής επικράτειας, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα.

Τρόπος συμμετοχής και Ημερομηνία λήξης κατάθεσης δικαιολογητικών: Τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν διά εξουσιοδοτημένου προς τούτο προσώπου του συμμετέχοντος ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς έως τη Δευτέρα 11η Φεβρουαρίου  2019 και ώρα 12.00μ.μ., στην έδρα του Σωματείου «Αλληλεγγύη- SolidarityNow», Ευήνου 5, ΤΚ 11527, Αθήνα.

Παραλαβή Πρόσκλησης: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την αναλυτική Προκήρυξη Διαγωνισμού ηλεκτρονικά, μετά από σχετικό αίτημά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: procurement@solidaritynow.org.

Ερωτήσεις/πληροφορίες: Διευκρινιστικές ερωτήσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση procurement@solidaritynow.org μέχρι και την Παρασκευή 1η Φεβρουαρίου και ώρα 15.00 μ.μ. Το Σωματείο αξιολογεί τα αιτήματα για την παροχή διευκρινίσεων και απαντά εγγράφως στην ιστοσελίδα του www.solidaritynow.gr., στην κατηγορία ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, σε όσες περιπτώσεις κρίνει ότι αυτό συμβάλλει στη διευκόλυνση των υποψήφιων για την αρτιότερη υποβολή των προσφορών.

Το Σωματείο δύναται να συγκαλέσει συσκέψεις με τους υποψηφίους, είτε από κοινού, είτε με καθένα ξεχωριστά για την παροχή εκ μέρους των τυχόν διευκρινίσεων. Επίσης, δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις εγγράφως για οποιοδήποτε στοιχείο της Προσφοράς, οπότε και οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να ανταποκριθούν εντός της ταχθείσης εκ μέρους του Σωματείου προθεσμίας.

Για το Σωματείο  

Α. Λυμπεράκη

Γενική Διευθύντρια