ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Αναδόχου/Αναδόχων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ή/ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», ITB04/2020


SolidarityNow                                                                                           Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2020

Ταχ. Διεύθυνση: 3η Σεπτεμβρίου 24, 10432, Αθήνα                        Αρ.Πρωτ:     3722

Τηλ: 210 6772500

Fax: 210 6772509

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: www.solidaritynow.org

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την επιλογή Αναδόχου/Αναδόχων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Ή/ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», ITB04/2020

Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW»

 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

«Διαγωνισμό για την  προμήθεια ειδών οικιακού εξοπλισμού στους Νομούς Αττικής ή/και Θεσσαλονίκης», ITB04/2020

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών ορίζεται η  Τρίτη 4 Αυγούστου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ.

Αντικείμενο διαγωνισμού: Διαγωνισμός για τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο που αφορά στην προμήθεια ειδών οικιακού εξοπλισμού στους Νομούς Αττικής ή/και Θεσσαλονίκης, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην προκήρυξη που θα χορηγηθεί στους ενδιαφερόμενους κατόπιν αιτήματός τους.

Αναθέτουσα αρχή: Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Αλληλεγγύη- SolidarityNow». Ταχυδρομική Δ/νση: 3η Σεπτεμβρίου 24, 10432, Αθήνα. Τηλ: 2106772500, fax: 210 6772509, ηλεκτρονική διεύθυνση: procurement@solidaritynow.org.

Είδος διαγωνισμού: μειοδοτικός.

Προϋπολογισμός: Ο συνολικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση του Έργου ανέρχεται στο ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων ευρώ (€ 22.000) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην έδρα του Σωματείου, ενώπιον κατάλληλων Επιτροπών Αξιολόγησης, ημέρα Τρίτη 4 Αυγούστου 2020 και ώρα 12:30 μ.μ. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: Αναγνωρισμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, είτε αυτοτελώς είτε με τη μορφή κοινοπραξίας ή σύμπραξης.

Γλώσσα σύνταξης αιτήσεων συμμετοχής: Ελληνική. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια και συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.

Ισχύς προσφορών: Η ισχύς των προσφορών δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της.

Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια του Έργου ορίζεται για τέσσερις (4) μήνες, και συγκεκριμένα από 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020. Η παράδοση των ειδών, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Γ, θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 10 εργάσιμων ημερών από την αντίστοιχη έκδοση της εντολής αγοράς εκ μέρους του σωματείου.

Τα είδη θα πρέπει να καλύπτονται από εγγύηση κατ’ ελάχιστον ενός έτους.

Τρόπος συμμετοχής και Ημερομηνία λήξης κατάθεσης δικαιολογητικών: Τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν διά εξουσιοδοτημένου προς τούτο προσώπου του συμμετέχοντος ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς έως την Τρίτη 4 Αυγούστου 2020 και ώρα 12.00μ.μ., στην έδρα του Σωματείου «Αλληλεγγύη- SolidarityNow», 3η Σεπτεμβρίου 24, 10432, Αθήνα.

Παραλαβή Πρόσκλησης: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την αναλυτική Προκήρυξη Διαγωνισμού ηλεκτρονικά, μετά από σχετικό αίτημά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: procurement@solidaritynow.org.

Ερωτήσεις/πληροφορίες: Διευκρινιστικές ερωτήσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση procurement@solidaritynow.org μέχρι και την Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020 και ώρα 15:00 μ.μ. Το Σωματείο αξιολογεί τα αιτήματα για την παροχή διευκρινίσεων και απαντά εγγράφως στην ιστοσελίδα του www.solidaritynow.gr., στην κατηγορία ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, σε όσες περιπτώσεις κρίνει ότι αυτό συμβάλλει στη διευκόλυνση των υποψήφιων για την αρτιότερη υποβολή των προσφορών.

Το Σωματείο δύναται να πραγματοποιήσει συναντήσεις με τους υποψηφίους, είτε από κοινού, είτε με καθένα ξεχωριστά για την παροχή εκ μέρους των τυχόν διευκρινίσεων. Επίσης, δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις εγγράφως για οποιοδήποτε στοιχείο της Προσφοράς, οπότε και οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να ανταποκριθούν εντός της ταχθείσης εκ μέρους του Σωματείου προθεσμίας.

Για το Σωματείο

 

Α. Λυμπεράκη

Γενική Διευθύντρια