ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας δύο Κέντρων Υποδοχής του Σωματείου στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη και τριών Εκπαιδευτικών Κέντρων του Σωματείου σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα», ΙΤΒ02/2020


SolidarityNow                                                                                           Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020

Ταχ. Διεύθυνση: 3η Σεπτεμβρίου 24, 10432, Αθήνα                        Αρ.Πρωτ:     3435

Τηλ: 210 6772500

Fax: 210 6772509

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: www.solidaritynow.org 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

την επιλογή Αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας δύο Κέντρων Υποδοχής του Σωματείου στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη και τριών Εκπαιδευτικών Κέντρων του Σωματείου σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα», ΙΤΒ02/2020  

Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW»  

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

«Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας δύο Κέντρων Υποδοχής του Σωματείου στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη και τριών Εκπαιδευτικών Κέντρων του Σωματείου σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα», ΙΤΒ02/2020

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών ορίζεται η  Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ.

Αντικείμενο διαγωνισμού: Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας δύο Κέντρων Υποδοχής του Σωματείου στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη και τριών Εκπαιδευτικών Κέντρων του Σωματείου σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην προκήρυξη που θα χορηγηθεί στους ενδιαφερόμενους κατόπιν αιτήματός τους.

Αναθέτουσα αρχή: Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Αλληλεγγύη- SolidarityNow». Ταχυδρομική Δ/νση: 3η Σεπτεμβρίου 24, 10432, Αθήνα. Τηλ: 2106772500, fax: 210 6772509, ηλεκτρονική διεύθυνση: procurement@solidaritynow.org.

Είδος διαγωνισμού: Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον επωφελή, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, προσφορά.

Προϋπολογισμός: Ο προϋπολογισμός κατά ανώτατον για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας:

  • στο Κέντρο Υποδοχής στην Αθήνα σε 4ωρη βάση (x2 βάρδιες) για 10 μήνες ανέρχεται στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (€ 15.500) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
  • στο Κέντρο Υποδοχής στην Θεσσαλονίκη σε 4ωρη βάση για 4 μήνες ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (€ 2.800) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
  • στα εκπαιδευτικά κέντρα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα σε 3ωρη βάση για 9 μήνες ανέρχεται στο συνολικό ποσό των τριάντα δύο χιλιάδων και τετρακοσίων ευρώ (€ 32.400) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην έδρα του Σωματείου, ενώπιον κατάλληλων Επιτροπών Αξιολόγησης, ημέρα Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 10:00 μ.μ. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: Αναγνωρισμένα νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, είτε αυτοτελώς είτε με τη μορφή κοινοπραξίας ή σύμπραξης.

Γλώσσα σύνταξης αιτήσεων συμμετοχής: Ελληνική. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια και συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.

Ισχύς προσφορών: Η ισχύς των προσφορών δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της.

Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια του Έργου ορίζεται ως εξής:

  • για το Κέντρο Υποδοχής στην Αθήνα για διάστημα δέκα (10) μηνών με δυνατότητα μονομερούς ανανέωσης εκ μέρους του SN για ακόμα 2 διαδοχικά 6μηνα.
  • για το Κέντρο Υποδοχής στην Θεσσαλονίκη για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών με δυνατότητα μονομερούς ανανέωσης εκ μέρους του SN για ακόμα 2 διαδοχικά 6μηνα.
  • για τα εκπαιδευτικά κέντρα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα για διάστημα εννέα (9) μηνών με δυνατότητα μονομερούς ανανέωσης εκ μέρους του SN για ακόμα 2 διαδοχικά 6μηνα.

Σε κάθε περίπτωση το SN διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει οποτεδήποτε τη συνεργασία με τον Ανάδοχο, για το σύνολο ή μέρος των υπηρεσιών, και να καταγγείλει μονομερώς την μεταξύ τους συναφθείσα σύμβαση αζημίως, ακόμα και πριν τη λήξη της συμβατικής διάρκειας ή τυχόν παράτασης αυτής, εάν οποιοσδήποτε από τους χρηματοδότες του Έργου διακόψει την χρηματοδότηση αυτού.

Παράδοση: Η Ανάδοχος θα πρέπει διασφαλίσει την δυνατότητα παροχής υπηρεσιών φύλαξης από την 1η Μαρτίου 2020.

Τρόπος συμμετοχής και Ημερομηνία λήξης κατάθεσης δικαιολογητικών: Τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν διά εξουσιοδοτημένου προς τούτο προσώπου του συμμετέχοντος ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς έως τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου  2020 και ώρα 12.00μ.μ., στην έδρα του Σωματείου «Αλληλεγγύη- SolidarityNow», 3η Σεπτεμβρίου 24, 10432, Αθήνα.

Παραλαβή Πρόσκλησης: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την αναλυτική Προκήρυξη Διαγωνισμού ηλεκτρονικά, μετά από σχετικό αίτημά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: procurement@solidaritynow.org.

Ερωτήσεις/πληροφορίες: Διευκρινιστικές ερωτήσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση procurement@solidaritynow.org μέχρι και την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 15.00 μ.μ. Το Σωματείο αξιολογεί τα αιτήματα για την παροχή διευκρινίσεων και απαντά εγγράφως στην ιστοσελίδα του www.solidaritynow.gr., στην κατηγορία ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, σε όσες περιπτώσεις κρίνει ότι αυτό συμβάλλει στη διευκόλυνση των υποψήφιων για την αρτιότερη υποβολή των προσφορών.

Το Σωματείο δύναται να συγκαλέσει συσκέψεις με τους υποψηφίους, είτε από κοινού, είτε με καθένα ξεχωριστά για την παροχή εκ μέρους των τυχόν διευκρινίσεων. Επίσης, δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις εγγράφως για οποιοδήποτε στοιχείο της Προσφοράς, οπότε και οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να ανταποκριθούν εντός της ταχθείσης εκ μέρους του Σωματείου προθεσμίας.

Για το Σωματείο

Α. Λυμπεράκη

Γενική Διευθύντρια