ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Αλληλεγγύη SolidarityNow

Ευήνου 5 (Αγγέλου Πυρρή 5), 115 27 Αθήνα

Τηλ: 210 6772500,  Fax: 210 6772509

www.solidaritynow.org

 

Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019

Αρ.Πρωτ. Εξερχ. 1993

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

για την επιλογή Αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας δύο Κέντρων Υποδοχής του Σωματείου στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη», ΙΤΒ07/2019

Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW» 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας δύο Κέντρων Υποδοχής του Σωματείου στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη» με διάρκεια σύμβασης δώδεκα (12) και οκτώ (8)  μήνες αντίστοιχα, με δυνατότητα επέκτασης. Ο προϋπολογισμός κατ’ ανώτατο ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (€ 20.000)  για την Αθήνα και στο ποσό των πέντε χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (€ 5.500) για την Θεσσαλονίκη, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Αντικείμενο διαγωνισμού: Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας δύο Κέντρων Υποδοχής του Σωματείου:

  • Στο Δημοτικό Κτήριο «Φρουραρχείο» επί των οδών Δομοκού 2, Φιλαδελφείας και Σάμου (έναντι Σταθμού Λαρίσης) στην Αθήνα, επιφανείας περίπου 700 τ.μ., για δώδεκα (12) μήνες,
  • Στην οδό Ιωάννη Κωλέττη 25 και Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, επιφάνειας 636 τ.μ., για οκτώ (8) μήνες,

όπως αναλυτικά περιγράφεται στην προκήρυξη που θα χορηγηθεί στους ενδιαφερόμενους κατόπιν αιτήματός τους. Με την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την επιλογή του ανοδόχου θα υπογραφεί η σχετική σύμβαση.

Αναθέτουσα αρχή: Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Αλληλεγγύη-SolidarityNow». Ταχυδρομική Δ/νση (έδρα): Ευήνου 5, ΤΚ 11527, Αθήνα. Τηλ: 2106772500, fax: 210 6772509, ηλεκτρονική διεύθυνση: procurement@solidaritynow.org.

Είδος διαγωνισμού: Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά.

Προϋπολογισμός: Είκοσι χιλιάδες ευρώ (€ 20.000) για την Αθήνα και πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€ 5.500) για τη Θεσσαλονίκη.

Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο υποκατάστημα του Σωματείου Αλληλεγγύη SolidarityNow στη Θεσσαλονίκη, ενώπιον Επιτροπής Αξιολόγησης, ημέρα Πέμπτη 11 Απριλίου και ώρα 12:00.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: Αναγνωρισμένα νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με αντικείμενο εργασίας την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας.

Γλώσσα σύνταξης αιτήσεων συμμετοχής: Ελληνική. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια και συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.

Ισχύς προσφορών: Η ισχύς των προσφορών δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της.

Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως εξής:

  • για το Κέντρο Υποδοχής στην Αθήνα για διάστημα δώδεκα (12) μηνών και συγκεκριμένα από 1 Μαΐου 2019 έως 30 Απριλίου 2020, με δυνατότητα επέκτασης για έναν ακόμη χρόνο.
  • για το Κέντρο Υποδοχής στην Θεσσαλονίκη ορίζεται για διάστημα οκτώ (8) μηνών και συγκεκριμένα από 1 Μαΐου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019, με δυνατότητα επέκτασης μέχρι 30 Απριλίου 2020.

Παράδοση: Η Ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίσει τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών φύλαξης από την Τετάρτη 1 Απριλίου.

Τρόπος συμμετοχής και Ημερομηνία λήξης κατάθεσης δικαιολογητικών: Τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς έως την Τετάρτη 10 Απριλίου 2019 και ώρα 12:00μ.μ. στα γραφεία του Σωματείου Αλληλεγγύη SolidarityNow (υποκατάστημα), επί της Πτολεμαίων 29Α – Αμβροσίου, ΤΚ. 54630, στη Θεσσαλονίκη, στον 4ο όροφο.

Παραλαβή τευχών: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το αναλυτικό τεύχος του διαγωνισμού ηλεκτρονικά, μετά από σχετικό αίτημά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: procurement@solidaritynow.org.

Ερωτήσεις/πληροφορίες: Διευκρινιστικές ερωτήσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση procurement@solidaritynow.org μέχρι και την Παρασκευή 5 Απριλίου 2019 και ώρα 15:00 μ.μ. Το Σωματείο αξιολογεί τα αιτήματα για την παροχή διευκρινίσεων και απαντά εγγράφως στην ιστοσελίδα του www.solidaritynow.gr, στην κατηγορία ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, σε όσες περιπτώσεις κρίνει ότι αυτό συμβάλλει στη διευκόλυνση των υποψήφιων για την αρτιότερη υποβολή των προσφορών.

Το Σωματείο δύναται να συγκαλέσει συσκέψεις με τους υποψηφίους, είτε από κοινού, είτε με καθένα ξεχωριστά για την παροχή εκ μέρους των τυχόν διευκρινίσεων. Επίσης, δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις εγγράφως για οποιοδήποτε στοιχείο της Προσφοράς, οπότε και οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να ανταποκριθούν εντός της ταχθείσης εκ μέρους του Σωματείου προθεσμίας.

Για το Σωματείο

Α. Λυμπεράκη

Η Γενική Διευθύντρια