ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Για λόγους διαφάνειας, το SolidarityNow δημοσιεύει τις οικονομικές καταστάσεις του στον ιστοχώρο του, ενώ με δική του πρωτοβουλία διενεργείται έλεγχος από ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές. Παράλληλα, το SolidarityNow ελέγχεται ξεχωριστά από ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές για κάθε χρηματοδότηση που λαμβάνει.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

 Ισολογισμός 2014

 Ισολογισμός 2015

Ισολογισμός 2016

Έκθεση Ορκωτών Λογιστών 2016

Οικονομικές Καταστάσεις 2017 – ΕΛΠ

Οικονομικές Καταστάσεις 2017 – ΔΛΠ

Οικονομικές καταστάσεις 2018 & Έκθεση Ορκωτών Λογιστών

Οικονομικές καταστάσεις 2019 & Έκθεση Ορκωτών Λογιστών

Οικονομικές καταστάσεις 2020 & Έκθεση Ορκωτών Λογιστών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Πρόσκληση σε έκτακτη γενική συνέλευση 19/08/2016
Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση 03/05/2016