Συντονιστής Εντεταλμένων Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Υποβολή μέχρι: 20/1/2023
Τοποθεσία: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Διαχειριστής Έργου Επιτροπείας    

Πολιτική παιδικής προστασίας: Επίπεδο 3 – Ο εργαζόμενος θα έχει συχνή επαφή με παιδιά

Κύριες αρμοδιότητες/Καθήκοντα

Ο Συντονιστής Εντεταλμένων Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων συντονίζει και επιβλέπει τους Εντεταλμένους Επιτροπείας, και συνδράμει στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους, όπως τα ορίζει η σχετική νομοθεσία και πάντοτε με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του κάθε παιδιού. Συγκεκριμένα:

 • Παρέχει καθοδήγηση στους Εντεταλμένους Επιτροπείας, διασφαλίζοντας την ποιοτική υλοποίηση του προγράμματος και την ευθυγράμμισή του με την ελληνική νομοθεσία.
 • Υποστηρίζει διοικητικά τις εργασίες των Εντεταλμένων Επιτρόπων, και φροντίζει για την τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου με ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία της ροής του προγράμματος.
 • Καλλιεργεί αποτελεσματικές συνεργασίες με φορείς παιδικής προστασίας, και ιδιαίτερα με τους φορείς φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων όπου διαμένουν τα παιδιά που εξυπηρετούνται από το πρόγραμμα.
 • Οργανώνει ατομικές και ομαδικές συναντήσεις με τους Εντεταλμένους Επιτροπείας, και μεριμνά για την αποτελεσματική διαχείριση της ομάδας, τόσο διά ζώσης στις περιοχές που έχει υπό την ευθύνη του, όσο και εξ αποστάσεως.
 • Καθοδηγεί και, εφόσον είναι απαραίτητο, συμμετέχει στη διαχείριση επειγόντων περιστατικών που αφορούν τους ανήλικους ωφελούμενους του προγράμματος.
 • Αναπληρώνει τους Εντεταλμένους Επιτροπείας για σύντομα χρονικά διαστήματα, όταν είναι απαραίτητο.
 • Συμμετέχει στις διαδικασίες επιλογής Εντεταλμένων Επιτροπείας.
 • Συνδράμει στην εκπαίδευση και επιμόρφωση των Εντεταλμένων Επιτροπείας, σχεδιάζοντας επιμορφώσεις και αναζητώντας εξωτερικές εκπαιδευτικές ευκαιρίες.
 • Συμβάλλει στη σύνταξη των παραδοτέων του προγράμματος.
 • Υποστηρίζει τον Διαχειριστή Έργου στην επικοινωνία με την Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Προϋποθέσεις

 • Πτυχίο κοινωνικών, ανθρωπιστικών, νομικών ή παιδαγωγικών επιστημών (ενδεικτικά ψυχολογίας, κοινωνικής εργασίας, νομικής)
 • Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στον τομέα της παιδικής προστασίας, και ιδιαίτερα σχετικά με τη φροντίδα ασυνόδευτων ανηλίκων (επιθυμητή η εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε διοικητική θέση)
 • Εμπειρία στον ελληνικό ανθρωπιστικό κλάδο και εξοικείωση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών παιδικής προστασίας, καθώς και με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία
 • Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητα επίλυσης συγκρούσεων
 • Εις βάθος κατανόηση του ανθρωπιστικού πεδίου και των ανθρωπιστικών αξιών
 • Σεβασμός προς τη διαφορετικότητα
 • Ευελιξία και ομαδικό πνεύμα
 • Ικανότητα αποτελεσματικής ανταπόκρισης σε επείγοντα περιστατικά
 • Ευελιξία σε ό,τι αφορά τη μετακίνηση στις περιοχές υλοποίησης του προγράμματος – επιθυμητή η κατοχή άδειας οδήγησης ΙΧ και μέσου μετακίνησης)
 • Άριστος χειρισμός Η/Υ και MS Office και Outlook
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας – επιθυμητή και η εξοικείωση με μία ή περισσότερες γλώσσες επικοινωνίας των ωφελούμενων

Εάν ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση, παρακαλούμε στείλτε την αίτηση σας σε μήνυμα με θέμα «Συντονιστής Εντεταλμένων Επιτροπείας», στη διεύθυνση recruitment@solidaritynow.org για θέσεις στη Ν. Ελλάδα και στη διεύθυνση thes-recruitment@solidaritynow.org για θέσεις στη Β. Ελλάδα, μέχρι τις 20/1/2023. Είναι απαραίτητη η υποβολή βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής (αμφότερα στην Ελληνική γλώσσα).

Η εν λόγω θέση απασχόλησης αφορά σε πρόγραμμα υλοποίησης του Εθνικού Συστήματος Επιτροπείας, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και δύναται σε μεταγενέστερο χρόνο, να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Το SolidarityNow είναι ένας εργοδότης που παρέχει σε όλους ίσες ευκαιρίες απασχόλησης. Άτομα με αναπηρίες ή άλλες ευαλωτότητες ενθαρρύνονται να υποβάλουν αίτηση.

Οι διαδικασίες πρόσληψης αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση του SolidarityNow να κρατήσει τα παιδιά ασφαλή. Η απασχόληση στο SN υπόκειται στην πολιτική παιδικής προστασίας του Οργανισμού.

Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της πρόσληψης, το SN διατηρεί το δικαίωμα να ολοκληρώσει τη διαδικασία μόλις εντοπιστεί ο κατάλληλος υποψήφιος. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους το αργότερο έως τις 20/1/2023.

Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων, θα ενημερωθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη.

Σχόλια: Πριν την υποβολή της αίτησής σας, παρακαλείστε να συμβουλευτείτε το σημείωμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των απασχολούμενων στο SolidarityNow, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη σχετική ελληνική νομοθεσία.

Για όποια θέση εργασίας ενέχει συχνή επαφή με ευάλωτους πληθυσμούς, το SolidarityNow υποχρεούται να αναζητήσει πληροφορίες σχετικά με ποινικές καταδίκες και διώξεις των υποψηφίων, ενώ οι επιλεχθέντες υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν πρόσφατο αντίγραφο του ποινικού τους μητρώου.

Σύμφωνα με τα μέτρα πρόληψης κατά του Covid-19, η προσκόμιση πιστοποιητικού εμβολιασμού ή τεστ αντιγόνων, ανάλογα με τις τρέχουσες κυβερνητικές οδηγίες, είναι υποχρεωτική.


Remarks: Before submitting your CV, please read carefully the employees’ privacy notice on the processing of personal data pursuant to Regulation (EU) 2016/679 and the respective Greek legislation.

For roles that will have regular contact with vulnerable populations SolidarityNow is obliged to seek information about criminal convictions and offences, and selected candidates will be requested to provide a recent copy of criminal record.

Following the preventive measures against COVID-19, holding a vaccination certificate or undergoing Covid-19 antigen tests as per government directions is mandatory.