Τεχνικός

Υποβολή μέχρι: 4/10/2019
Τοποθεσία: Αθήνα

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:        Τεχνικός
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ:  Πλήρους Απασχόλησης
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:               Team Leader/Project Manager

Περίληψη καθηκόντων

Αναζητάμε έναν αξιόπιστο τεχνικό να αναλάβει εργασίες συντήρησης και επισκευής στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό των κτιρίων και των διαμερισμάτων του SN. Τεχνικές γνώσεις σε μεγάλο εύρος εργασιών είναι σημαντικές δεξιότητες του τεχνικού που αναζητάμε. Ο Τεχνικός πρέπει να είναι οργανωτικός και με ικανότητες γενικών επισκευών σε διάφορους τομείς (π.χ. ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, κτλ). Το παραπάνω άτομο αναμένεται να λειτουργεί σύμφωνα με τον Κώδικα Συμπεριφοράς της οργάνωσης και να επιδεικνύει υψηλό επίπεδο ακεραιότητας και δέσμευσης. Η προσοχή στη λεπτομέρεια εκτιμάται ιδιαίτερα για την συγκεκριμένη θέση.

Κύριες αρμοδιότητες/Καθήκοντα

 • Συντηρήσεις και επισκευές υδραυλικών ή ηλεκτρολογικών δικτύων μικρής κλίμακας
 • Εσωτερικοί ή/και εξωτερικοί ελαιοχρωματισμοί
 • Μικρές τεχνικές ή ξυλουργικές εργασίες (π.χ. τοποθέτηση θυρών)
 • Επισκευές εξοπλισμού ή οικιακών συσκευών, εφόσον είναι δυνατόν
 • Συνεννόηση, εφόσον απαιτηθεί, με εμπόρους και συνεργεία ηλεκτρικών, υδραυλικών ή HVAC (Θέρμανση, Εξαερισμός, Κλιματισμός) επισκευών
 • Ανάληψη των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί ή και καθήκοντα έκτακτης ανάγκης (π.χ. αποχιονισμός διαδρόμων)
 • Αναγνώριση και αναφορά για ανάγκη μεγάλων επισκευών

Απαιτήσεις

 • Αποδεδειγμένη εμπειρία ως τεχνικός
 • Κατανόηση των υδραυλικών και αποχετευτικών εγκαταστάσεων σε οικιακά κτίρια
 • Εμπειρία με τεχνικά εργαλεία και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό
 • Βασική κατανόηση ηλεκτρολογικών συστημάτων και συτημάτων θέρμανσης και κλιματισμού
 • Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Οργανωτικές ικανότητες και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων
 • Προσοχή στην λεπτομέρεια
 • Φιλικός και υπομονετικός
 • Η Ελληνική γλώσσα είναι απαραίτητη
 • Γνώση βασικών Αγγλικών απαιτείται. Γνώση Αραβικών ή Φαρσί θα θεωρηθεί πρόσθετο πλεονέκτημα
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή ανώτερο

Εάν ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση, παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα και τη συνοδευτική επιστολή, στη διεύθυνση recruitment@solidaritynow.org μέχρι τις 4 Οκτωβρίου.


Disclaimer: Before submitting your CV, please read carefully the employees’ privacy notice on the processing of personal data pursuant to Regulation (EU) 2016/679 and the respective Greek legislation.