Υπεύθυνος Έργου (Εποπτευόμενα Διαμερίσματα για Ασυνόδευτους Ανηλίκους 16 ετών και άνω)

Υποβολή μέχρι: 19/9/2021
Τοποθεσία: Αθήνα

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ:  Πλήρους Απασχόλησης
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:               Διευθύντρια Προγραμμάτων

Πολιτική παιδικής προστασίας: Επίπεδο 3 – Ο εργαζόμενος θα έχει συχνή επαφή με παιδιά

Κύριες αρμοδιότητες/Καθήκοντα

 • Συντονισμός προγράμματος ημιαυτόνομης διαβίωσης σε εποπτευόμενα διαμερίσματα για ασυνόδευτα παιδιά 16-17 ετών
 • Διασφάλιση της ποιοτικής υλοποίησης του προγράμματος σε όλη του τη γεωγραφική έκταση (Αθήνα και Θεσσαλονίκη)
 • Σχεδιασμός και προσαρμογή του προγράμματος, ανάλογα με την ανατροφοδότηση που προκύπτει από την εφαρμογή του
 • Συντονισμός του προσωπικού του προγράμματος σε ό,τι αφορά τις καθημερινές του υποχρεώσεις και παροχή υποστήριξης και πλαισίωσης σε επείγοντα περιστατικά που μπορεί να προκύψουν
 • Φροντίδα για την τήρηση των κανόνων και των προδιαγραφών του προγράμματος, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ Β’ 4924/31.12.2019 «Ημιαυτόνομη Διαβίωση ασυνόδευτων ανηλίκων ηλικίας άνω των 16 ετών σε εποπτευόμενα διαμερίσματα» και το Παράρτημα ΦΕΚ/Β/119/27.01.2020 «Ελάχιστες Προδιαγραφές και Πρότυποι Κανόνες Λειτουργίας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανηλίκους άνω των 16 ετών»  και τους Εσωτερικούς Κανονισμούς Λειτουργίας της εκάστοτε Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων του SolidarityNow
 • Άμεση επικοινωνία με τον φορέα χρηματοδότησης και την Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων για διαδικαστικά ζητήματα
 • Δικτύωση και ανάπτυξη επαφών και συνεργασιών με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που σχετίζονται με το πρόγραμμα, και δραστηριοποιούνται στα πεδία της παιδικής προστασίας, εκπαίδευσης, απασχολησιμότητας, κ.ο.κ.
 • Αναζήτηση εθελοντών και δωρεών για τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών στους φιλοξενούμενους του προγράμματος
 • Διενέργεια συχνών επισκέψεων πεδίου
 • Διατήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου για τις δραστηριότητες του προγράμματος
 • Προετοιμασία και υποβολή παραδοτέων στον χρηματοδότη του προγράμματος μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΟΠΣ
 • Παρακολούθηση και προγραμματισμός του προϋπολογισμού σύμφωνα με τις ανάγκες του προγράμματος, σε συνεργασία με την Οικονομική Διεύθυνση
 • Συνεργασία με τη Διεύθυνση Προγραμμάτων και τα υπόλοιπα Τμήματα και Διευθύνσεις του SolidarityNow για τη βέλτιστη εφαρμογή του προγράμματος
 • Ενημέρωση του SolidarityNow σχετικά με ζητήματα συνηγορίας που προκύπτουν από το πεδίο

Προϋποθέσεις

 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στο ανθρωπιστικό πεδίο, εκ των οποίων 2 σε αντίστοιχη ή σε διοικητική θέση
 • Εμπειρία στον τομέα της παιδικής προστασίας και κατανόηση του πλαισίου προστασίας των ασυνόδευτων ανήλικων στην Ελλάδα
 • Πανεπιστημιακό πτυχίο σε τομέα κοινωνικών επιστημών, κατά προτίμηση με μεταπτυχιακή ειδίκευση στον ανθρωπιστικό τομέα ή παρεμφερές πεδίο
 • Εμπειρία στον ελληνικό ανθρωπιστικό κλάδο και εξοικείωση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών
 • Καλές διαχειριστικές και επικοινωνιακές (γραπτές και προφορικές) δεξιότητες
 • Στρατηγικός σχεδιασμός και προνοητικότητα
 • Εις βάθος κατανόηση του ανθρωπιστικού πεδίου και των ανθρωπιστικών αξιών
 • Άριστος χειρισμός Η/Υ και MS Office και Outlook
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας

Εάν ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση, παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα και τη συνοδευτική επιστολή σε μήνυμα με θέμα «Υπεύθυνος Έργου_Ημιαυτόνομη διαβίωση», στη διεύθυνση recruitment@solidaritynow.org μέχρι τις 19/09/2021.

Το SolidarityNow είναι ένας εργοδότης που παρέχει σε όλους ίσες ευκαιρίες απασχόλησης.

Οι διαδικασίες πρόσληψης αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση του SolidarityNow να κρατήσει τα παιδιά ασφαλή. Η απασχόληση στο SN υπόκειται στις πολιτικές παιδικής προστασίας του Οργανισμού.

Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της πρόσληψης, το SN διατηρεί το δικαίωμα να ολοκληρώσει τη διαδικασία μόλις εντοπιστεί ο κατάλληλος υποψήφιος.
Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων, θα ενημερωθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη.


Disclaimer: Before submitting your CV, please read carefully the employees’ privacy notice on the processing of personal data pursuant to Regulation (EU) 2016/679 and the respective Greek legislation.