ΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ (CAB)

Το πρόγραμμα “Classrooms against Bullying – CAB”, Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών για την καταπολέμηση των προκαταλήψεων, την αποφυγή της βίας και την ένταξη όλων των παιδιών στο εκπαιδευτικό σύστημα, αποτελεί συνεργασία μεταξύ του SolidarityNow (SN), και του European Wergeland Centre (EWC) με στόχο την εδραίωση μίας διμερούς σύμπραξης για την προώθηση της ασφάλειας και της συμπερίληψης στα ελληνικά σχολεία και υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη και Μείωση της φτώχειας»*.

Το “Classrooms against Bullying – CAB” θα υλοποιηθεί από τον Οκτώβριο 2023 έως τον Αύγουστο 2024 και στοχεύει στην ανάπτυξη μίας προσέγγισης για την πρόληψη της σχολικής βίας και την προώθηση της συμπερίληψης όλων των παιδιών ανεξαρτήτως προέλευσης και ευαλωτότητας. Η προσέγγιση αυτή θα διαμορφωθεί μέσω της ανταλλαγής καλών πρακτικών, εμπειριών και γνώσεων.

Τα παραπάνω θα αποδοθούν σε μία δημοσίευση η οποία θα διανεμηθεί στην ελληνική σχολική κοινότητα, και θα επισφραγιστεί από ένα σχετικό σεμινάριο που θα διενεργηθεί στην Αθήνα για εκπροσώπους του εκπαιδευτικού συστήματος (συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτικών, διευθυντών, σχολικών κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων, συντονιστών εκπαιδευτικού έργου, και συντονιστών εκπαίδευσης προσφύγων). Πέρα από τους άμεσους στόχους αυτής της συνεργασίας, η δράση στοχεύει στην οικοδόμηση μίας ισχυρής διμερούς σύμπραξης για τη διενέργεια περαιτέρω δράσεων πάνω στη συμπεριληπτική εκπαίδευση.

Σχετικά με το Πρόγραμμα Ι: Τοπική ανάπτυξη και μείωση της φτώχειας

*Το πρόγραμμα «Τοπική Ανάπτυξη και Μείωση της Φτώχειας» στην Ελλάδα, ύψους 6,5 εκ. ευρώ, χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (EEA Grants) 2014 – 2021. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να συμβάλει στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Ο Διαχειριστής Επιχορήγησης για το πρόγραμμα “Άσυλο και Μετανάστευση” στην Ελλάδα είναι η ΣΟΛ Crowe σε συνεργασία με την HumanRights360.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.asylumandmigration-eeagrants.gr/el/