Διευκρινίσεις για ΙΤΒ05/2019 (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ)


Ερώτηση

Στο άρθρο 13: Τρόπος Υποβολής Προσφορών, όπου δίνονται οδηγίες σχετικά με τα απαραίτητα αναγραφόμενα στοιχεία των φακέλων δηλώνεται  ως ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού η 1/4/2019. Ορθώς αναγράφεται αυτή η ημερομηνία;

Παρακαλώ για την απάντησή σας.

Απάντηση

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην έδρα του Σωματείου, ενώπιον Επιτροπής Αξιολόγησης, ημέρα Δευτέρα 8 Απριλίου 2019, και ώρα 13:30 μ.μ.

Ερώτηση

Στο άρθρο ‘3’ αναφέρονται επιγραμματικά μόνο 3 από τα 5 είδη. Η προσφορά μας θα υποβληθεί μόνο για αυτά και αναφορικά απλά θα αναφερθεί και η κοστολόγηση των υπολοίπων 2 που αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές;

Απάντηση

Ο αρχικός προϋπολογισμός αφορά αποκλειστικά στην προμήθεια των ειδών, όπως αναφέρονται στο Άρθρο 3 της Προκήρυξης.

Ο ως άνω προϋπολογισμός δύναται να αυξηθεί εφόσον κατά τη διάρκεια του Έργου προκύψουν επιπλέον ανάγκες του SN για την προμήθεια του επιπλέον εξοπλισμού που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Γ – Τεχνική Προσφορά.

Ερώτηση

Στο σημείο Γ.2 (Τεχνικές Προδιαγραφές για εκτυπωτές) ζητούνται οι εταιρίες HP / Lexmark / Epson. Έχουμε την δυνατότητα να υποβάλλουμε προσφορά για είδος διαφορετικού κατασκευαστή, όπως Samsung, εφόσον έχει εξαγορασθεί από την HP ?

Απάντηση

Ναι.