ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ DPO


Το SOLIDARITYNOW αναζητεί κατάλληλο πρόσωπο για την ανάληψη καθηκόντων Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Σωματείου υπό την μορφή εξωτερικής συνεργασίας.

Η σύμβαση συνεργασίας θα είναι ετήσια και το ποσό της μηνιαίας αμοιβής θα ανέλθει κατ΄ανώτατο στο ποσό των 645,00 €, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (24%). Παρακαλούμε όπως υποβάλετε την οικονομική σας προσφορά συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα μέχρι τις 10 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 13:00, στην ηλεκτρονική διεύθυνση procurement@solidaritynow.org

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2106772500 (κ. Παπαθανασίου Γεωργία).