Ενδυναμώνουμε την αλληλεγγύη στην πράξη: βήμα #2


Μετά το 1η βήμα με τα επείγοντα προγράμματα που ήδη υλοποιεί το SolidarityNow στο πλαίσιο της «ανταπόκρισης των έξι σημείων», προχωράμε τώρα στο 2ο βήμα με το σχεδιασμό νέων, μεσοπρόθεσμων δράσεων ενδυναμώνοντας την αλληλεγγύη στην πράξη. 
Στο SolidarityNow πιστοί στο ανθρωπιστικό μας έργο και στους βασικούς μας σκοπούς για να υποστηρίξουμε τους πληθυσμούς που πλήττονται περισσότερο από την τρέχουσα προσφυγική και μεταναστευτική κρίση, σχεδιάζουμε και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την πιλοτική εφαρμογή νέων, πρωτοποριακών προγραμμάτων που θα απαντούν αποτελεσματικά και άμεσα στις επείγουσες ανάγκες των πιο ευάλωτων πληθυσμών.
Στο πλαίσιο αυτό, αναζητούμε να αναπτύξουμε συνέργειες και γόνιμες συνεργασίες με φορείς, οργανισμούς αλλά και δωρητές που θα μας επιτρέψουν να αναπτύξουμε από κοινού το ταχύτερο δυνατόν αυτό το στρατηγικό σχέδιο για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της πρωτοφανούς αυτής κρίσης και να παράσχουμε αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης στους μετακινούμενους πληθυσμούς.
Το στρατηγικό επιχειρησιακό σχέδιο του SolidarityNow περιλαμβάνει τα ακόλουθα προς υλοποίηση προγράμματα:

Σημεία Ελέγχου Ευαλωτότητας στη Θεσσαλονίκη 
Δημιουργία σημείων ελέγχου ευαλωτότητας (Vulnerability Checkpoints) στη Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό και την υποστήριξη των πιο ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων, με ιδιαίτερη έμφαση στις αστικές περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας και του Έβρου. Οι δραστηριότητες του προγράμματος επικεντρώνονται κατά κύριο λόγο στην ανθρωπιστική βοήθεια προς τους αιτούντες άσυλο, παρέχοντας στους δικαιούχους ασφαλή προσωρινή διαμονή, διαμεσολάβηση, μετάφραση και σύνδεση με υπηρεσίες και προγράμματα.

«Αλληλεγγύη Τώρα» στην Αθήνα
Με άξονα την αλληλεγγύη, το SolidarityNow προτείνει την εφαρμογή ενός πιλοτικού προγράμματος εθελοντικής φιλοξενίας προσφύγων και άλλων μετακινούμενων πληθυσμών που στερούνται το βασικό ανθρώπινο δικαίωμα για στέγαση. Πρωταρχικός στόχος είναι να δώσει σε οικογένειες Σύρων προσφύγων και σε ευάλωτους πληθυσμούς που συνωστίζονται στα νησιά και στην πρωτεύουσα, κάτω από ακατάλληλες ή άθλιες συνθήκες διαβίωσης, την ευκαιρία ενός προσωρινού καταλύματος σε σπίτια οικογενειών, θέτοντας έτσι τη βάση για την κοινωνική συνοχή μεταξύ του τοπικού πληθυσμού και των μετακινούμενων πληθυσμών. Οι ωφελούμενοι, με την υποστήριξη καταρτισμένου προσωπικού και μέσω της σύνδεσης με το Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας και τα τοπικά δίκτυα της κοινωνίας των πολιτών, θα έχουν πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο παροχής υπηρεσιών όπως πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη, νομική υποστήριξη, ψυχο-κοινωνική υποστήριξη παιδιών και οικογενειών κλπ.

Νησίδες Αλληλεγγύης 
Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη της πρώτης γραμμής αντίδρασης των τοπικών φορέων αλληλεγγύης των νησιών στις νέες αφίξεις πληθυσμών σε κίνηση, την ενδυνάμωση της επιχειρησιακής τους ικανότητας και την ενίσχυση της συνηγορίας υπέρ των ανθρωπιστικών αρχών που διέπουν τις δράσεις στο πεδίο, βασιζόμενοι σε πραγματικά περιστατικά και παραδείγματα.
Το πρόγραμμα θα θέσει σε εφαρμογή συγκεκριμένες κατευθυντήριες μεθόδους, εργαλεία και σχέδια για την αντίδραση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, θα εφαρμόσει δράσεις για τη στήριξη της συμμετοχής της κοινότητας, την κινητοποίηση και τη διαφάνεια και θα ενισχύσει την τεχνογνωσία της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, το SolidarityNow μέσω της υιοθέτησης ενός δίαυλου επικοινωνίας με διεθνείς οργανισμούς και κομβικά σημεία των κοινοτήτων των νησιών,  θα ενισχύσει τους τοπικούς αλληλέγγυους φορείς και τα άτυπα δίκτυα έτσι ώστε να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές αυτής της γνώσης και να ενσωματώσουν την εμπειρία στις κοινότητές τους. Με τον τρόπο αυτό τους δίνεται η δυνατότητα για ένα πιο ολοκληρωμένο και στοχευμένο σχέδιο δράσης που θα ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανθρωπιστικές ανάγκες της περιόδου.

InfoREF
Το InfoREF (Ιnformation REFugee) είναι ένα πολύ-επίπεδο δίκτυο πληροφόρησης και επικοινωνίας που χρησιμοποιεί την εξέλιξη της τεχνολογίας προς όφελος των υπηκόων τρίτων χωρών που φτάνουν στην Ελλάδα, των εργαζομένων στον ανθρωπιστικό τομέα και των τοπικών, εθνικών και διεθνών μέσων ενημέρωσης.
Βασιζόμενοι στο ενεργό και πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών, το SolidarityNow κινητοποιεί όλες τις διαθέσιμες πηγές και σκοπεύει να βελτιώσει τις συνθήκες υποδοχής και το ταξίδι των υπηκόων τρίτων χωρών, μέσω της δημιουργίας ενός πιλοτικού προγράμματος δικτύων, λογισμικού και εφαρμογών, προκειμένου να αντιμετωπίσει το κενό πληροφόρησης, τις προκλήσεις συντονισμού και τη διάδοση των ειδήσεων και των δραστηριοτήτων στο πεδίο.