Διερμηνέας

Submit until: 20/1/2023
Location: Αθήνα, Θεσσαλονίκη

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Συντονιστής Εντεταλμένων Επιτροπείας    

Πολιτική παιδικής προστασίας: Επίπεδο 3 – Ο εργαζόμενος θα έχει συχνή επαφή με παιδιά

Κύριες αρμοδιότητες/Καθήκοντα

 • Παρέχει προφορική διερμηνεία στο πλαίσιο λειτουργίας του προγράμματος επιτροπείας ασυνόδευτων ανηλίκων, διά ζώσης και εξ αποστάσεως (π.χ. τηλεφωνικά). Η παρεχόμενη διερμηνεία είναι ακριβής και ποιοτική, εξυπηρετώντας τις ανάγκες επικοινωνίας των παιδιών.
 • Μεταφράζει γραπτώς έγγραφα του προγράμματος, όπως και άλλα έγγραφα που είναι απαραίτητα για τη διαχείριση των υποθέσεων των παιδιών.
 • Συμμετέχει σε επισκέψεις στους χώρους όπου διαμένουν τα ασυνόδευτα παιδιά και συνοδείες σε υπηρεσίες ή άλλους προορισμούς, ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος.
 • Παρέχει πληροφορίες πάνω στο πολιτισμικό και επικοινωνιακό πλαίσιο των παιδιών, για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μαζί τους.
 • Συμμετέχει σε ατομικές και ομαδικές συνεδρίες με τα παιδιά, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.
 • Συνεργάζεται με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, με τις κατευθύνσεις του Συντονιστή, για την από κοινού ολιστική στήριξη των παιδιών.
 • Συμμετέχει στη διαχείριση επειγόντων περιστατικών, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.
 • Συμμετέχει σε ατομικές και ομαδικές συναντήσεις με την ομάδα διαχείρισης και συντονισμού του προγράμματος.

Προϋποθέσεις

 • Άριστη γνώση της ελληνικής ή/και της αγγλικής γλώσσας (κατά προτίμηση της ελληνικής γλώσσας) και τουλάχιστον μίας ακόμη γλώσσας επικοινωνίας των ωφελούμενων (Φαρσί/Νταρί, Ουρντού, Αραβικά, Σομαλί, Κουρμαντζί/Σορανί, Γαλλικά)
 • Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους ως διερμηνέας
 • Εμπειρία με ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, και ως επί το πλείστον με ασυνόδευτα παιδιά
 • Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητα επίλυσης συγκρούσεων
 • Σεβασμός προς τη διαφορετικότητα
 • Ευελιξία και ομαδικό πνεύμα
 • Ευελιξία σε ό,τι αφορά τη μετακίνηση στις τοποθεσίες διαμονής ή εξυπηρέτησης των ωφελούμενων, ανάλογα με τις ανάγκες τους
 • Ικανότητα αποτελεσματικής ανταπόκρισης σε επείγοντα περιστατικά
 • Καλός χειρισμός Η/Υ και MS Office και Outlook
 • Δίπλωμα οδήγησης επιθυμητό
 • Πανεπιστημιακό πτυχίο κοινωνικών/παιδαγωγικών επιστημών επιθυμητό

Εάν ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση, παρακαλούμε στείλτε την αίτησή σας σε μήνυμα με θέμα «Διερμηνέας – Επιτροπεία», στη διεύθυνση recruitment@solidaritynow.org για θέσεις στη Ν. Ελλάδα και στη διεύθυνση thes-recruitment@solidaritynow.org για θέσεις στη Β. Ελλάδα, μέχρι τις 20/1/2023. Είναι απαραίτητη η υποβολή βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής.

Η εν λόγω θέση απασχόλησης αφορά σε πρόγραμμα υλοποίησης του Εθνικού Συστήματος Επιτροπείας, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και δύναται σε μεταγενέστερο χρόνο, να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Το SolidarityNow είναι ένας εργοδότης που παρέχει σε όλους ίσες ευκαιρίες απασχόλησης. Άτομα με αναπηρίες ή άλλες ευαλωτότητες ενθαρρύνονται να υποβάλουν αίτηση.

Οι διαδικασίες πρόσληψης αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση του SolidarityNow να κρατήσει τα παιδιά ασφαλή. Η απασχόληση στο SN υπόκειται στην πολιτική παιδικής προστασίας του Οργανισμού.

Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της πρόσληψης, το SN διατηρεί το δικαίωμα να ολοκληρώσει τη διαδικασία μόλις εντοπιστεί ο κατάλληλος υποψήφιος. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους το αργότερο έως τις 20/1/2023.

Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων, θα ενημερωθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη.

Σχόλια: Πριν την υποβολή της αίτησής σας, παρακαλείστε να συμβουλευτείτε το σημείωμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των απασχολούμενων στο SolidarityNow, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη σχετική ελληνική νομοθεσία.

Για όποια θέση εργασίας ενέχει συχνή επαφή με ευάλωτους πληθυσμούς, το SolidarityNow υποχρεούται να αναζητήσει πληροφορίες σχετικά με ποινικές καταδίκες και διώξεις των υποψηφίων, ενώ οι επιλεχθέντες υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν πρόσφατο αντίγραφο του ποινικού τους μητρώου.

Σύμφωνα με τα μέτρα πρόληψης κατά του Covid-19, η προσκόμιση πιστοποιητικού εμβολιασμού ή τεστ αντιγόνων, ανάλογα με τις τρέχουσες κυβερνητικές οδηγίες, είναι υποχρεωτική.


Remarks: Before submitting your CV, please read carefully the employees’ privacy notice on the processing of personal data pursuant to Regulation (EU) 2016/679 and the respective Greek legislation.

For roles that will have regular contact with vulnerable populations SolidarityNow is obliged to seek information about criminal convictions and offences, and selected candidates will be requested to provide a recent copy of criminal record.

Following the preventive measures against COVID-19, holding a vaccination certificate or undergoing Covid-19 antigen tests as per government directions is mandatory.