Εντεταλμένος Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Submit until: 20/1/2023
Location: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Φιλιππιάδα/Ιωάννινα, Σέρρες, Δράμα, Κοζάνη, Λαμία, Κόρινθος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Συντονιστής Εντεταλμένων Επιτροπείας    

Πολιτική παιδικής προστασίας: Επίπεδο 3 – Ο εργαζόμενος θα έχει συχνή επαφή με παιδιά

Κύριες αρμοδιότητες/Καθήκοντα

Ο Εντεταλμένος Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων μεριμνά για την επιμέλεια των ασυνόδευτων ανηλίκων που έχει υπό τη φροντίδα του, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία και πάντοτε με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του κάθε παιδιού. Συγκεκριμένα:

 • Μεριμνά για την κάλυψη των βασικών αναγκών των ανηλίκων (στέγαση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εκπαίδευση, διατροφή, ένδυση, συμμετοχή σε δραστηριότητες), σε συνεργασία με το φορέα ή το πρόσωπο που φιλοξενεί το κάθε παιδί και ασκεί την καθημερινή του φροντίδα.
 • Δημιουργεί, από κοινού με το φορέα ή το πρόσωπο φιλοξενίας, πλάνο δράσεων για την ανάπτυξη και εξέλιξη του κάθε παιδιού – η γνώμη και οι επιθυμίες του ίδιου του παιδιού συνδιαμορφώνουν το πλάνο δράσεων, ανάλογα με την ηλικία και το επίπεδο ωριμότητάς του.
 • Συναντά τακτικά και διά ζώσης κάθε ανήλικο υπό την ευθύνη του, οικοδομώντας μία σχέση εμπιστοσύνης μέσω της οποίας θα παρακολουθεί την ανάπτυξή του και θα του παρέχει την κατάλληλη καθοδήγηση (mentoring).
 • Διασφαλίζει καλή συνεργασία και συχνή (διά ζώσης και εξ αποστάσεως) επικοινωνία με το φορέα ή το πρόσωπο φιλοξενίας του ανηλίκου, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος του φορέα ή του προσώπου αυτού προσαρμόζεται ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες του κάθε παιδιού και το καθεστώς φιλοξενίας του (κέντρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, εποπτευόμενο διαμέρισμα ημιαυτόνομης διαβίωσης, ανάδοχη οικογένεια, καθημερινή φροντίδα από συγγενικό πρόσωπο, κ.α.).
 • Εκπροσωπεί τον ασυνόδευτο ανήλικο σε κάθε νομική πράξη όπου εμπλέκεται (π.χ. αναλαμβάνει την υποβολή και παραλαβή εγγράφων εκ μέρους του ανηλίκου, παρίσταται σε δικαστικές και διοικητικές διαδικασίες).
 • Συνδράμει τον ανήλικο σε περιουσιακά ζητήματα, όπως η πρόσβαση σε παροχές κοινωνικής προστασίας και σε τραπεζικές υπηρεσίες.
 • Συμμετέχει στη διαμόρφωση του ατομικού σχεδίου δράσης του ανηλίκου, δίνοντας έμφαση και σε εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές και ενταξιακές δραστηριότητες.
 • Προετοιμάζει τον ανήλικο για την ομαλή μετάβαση στην ενηλικίωση.
 • Αναδεικνύει εγκαίρως τυχόν προβλήματα ή επείγουσες ανάγκες των ανηλίκων και συμμετέχει στη διαχείριση επειγόντων περιστατικών.
 • Διατηρεί και ενημερώνει τακτικά τον ατομικό φάκελο κάθε ανηλίκου.
 • Υποβάλλει γραπτές αναφορές προόδου.
 • Συμμετέχει σε εκπαιδεύσεις και επιμορφώσεις αναφορικά με το αντικείμενο του έργου.
 • Συμμετέχει σε ατομικές και ομαδικές συναντήσεις με την ομάδα διαχείρισης και συντονισμού του προγράμματος.

Προϋποθέσεις

 • Πτυχίο ανθρωπιστικών, νομικών ή κοινωνικών επιστημών
 • Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε εργασία με ευάλωτες ομάδες, και ειδικά ασυνόδευτα παιδιά – επιθυμητή η εξοικείωση με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία
 • Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητα επίλυσης συγκρούσεων
 • Εις βάθος κατανόηση του ανθρωπιστικού πεδίου και των ανθρωπιστικών αξιών
 • Σεβασμός προς τη διαφορετικότητα
 • Ευελιξία και ομαδικό πνεύμα
 • Ικανότητα αποτελεσματικής ανταπόκρισης σε επείγοντα περιστατικά
 • Ευελιξία σε ό,τι αφορά τη μετακίνηση στις τοποθεσίες διαμονής ή εξυπηρέτησης των ωφελούμενων, ανάλογα με τις ανάγκες τους
 • Άριστος χειρισμός Η/Υ και MS Office και Outlook
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας – επιθυμητή και η εξοικείωση με μία ή περισσότερες γλώσσες επικοινωνίας των ωφελούμενων

Εάν ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση, παρακαλούμε στείλτε την αίτησή σας σε μήνυμα με θέμα «Εντεταλμένος Επιτροπείας», στη διεύθυνση recruitment@solidaritynow.org για θέσεις στη Ν. Ελλάδα και στη διεύθυνση thes-recruitment@solidaritynow.org για θέσεις στη Β. Ελλάδα, μέχρι τις 20/1/2023. Είναι απαραίτητη η υποβολή βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής (αμφότερα στην Ελληνική γλώσσα).

Η εν λόγω θέση απασχόλησης αφορά σε πρόγραμμα υλοποίησης του Εθνικού Συστήματος Επιτροπείας, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και δύναται σε μεταγενέστερο χρόνο, να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Το SolidarityNow είναι ένας εργοδότης που παρέχει σε όλους ίσες ευκαιρίες απασχόλησης. Άτομα με αναπηρίες ή άλλες ευαλωτότητες ενθαρρύνονται να υποβάλουν αίτηση.

Οι διαδικασίες πρόσληψης αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση του SolidarityNow να κρατήσει τα παιδιά ασφαλή. Η απασχόληση στο SN υπόκειται στην πολιτική παιδικής προστασίας του Οργανισμού.

Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της πρόσληψης, το SN διατηρεί το δικαίωμα να ολοκληρώσει τη διαδικασία μόλις εντοπιστεί ο κατάλληλος υποψήφιος. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους το αργότερο έως τις 20/1/2023.

Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων, θα ενημερωθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη.

Σχόλια: Πριν την υποβολή της αίτησής σας, παρακαλείστε να συμβουλευτείτε το σημείωμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των απασχολούμενων στο SolidarityNow, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη σχετική ελληνική νομοθεσία.

Για όποια θέση εργασίας ενέχει συχνή επαφή με ευάλωτους πληθυσμούς, το SolidarityNow υποχρεούται να αναζητήσει πληροφορίες σχετικά με ποινικές καταδίκες και διώξεις των υποψηφίων, ενώ οι επιλεχθέντες υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν πρόσφατο αντίγραφο του ποινικού τους μητρώου.

Σύμφωνα με τα μέτρα πρόληψης κατά του Covid-19, η προσκόμιση πιστοποιητικού εμβολιασμού ή τεστ αντιγόνων, ανάλογα με τις τρέχουσες κυβερνητικές οδηγίες, είναι υποχρεωτική.


Remarks: Before submitting your CV, please read carefully the employees’ privacy notice on the processing of personal data pursuant to Regulation (EU) 2016/679 and the respective Greek legislation.

For roles that will have regular contact with vulnerable populations SolidarityNow is obliged to seek information about criminal convictions and offences, and selected candidates will be requested to provide a recent copy of criminal record.

Following the preventive measures against COVID-19, holding a vaccination certificate or undergoing Covid-19 antigen tests as per government directions is mandatory.