ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Αναδόχου για την «Μίσθωση έως 25 οχημάτων τύπου VAN 5-7 θέσεων, VAN 9 θέσεων και ΙΧ 5 θέσεων», ΙΤΒ03/2021


Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Το σωματείο “Αλληλεγγύη – SolidarityNow” προκηρύσσει διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά για την ανάδειξη Αναδόχου με αντικείμενο την «Μίσθωση έως 25 οχημάτων τύπου VAN 5-7 θέσεων, VAN 9 θέσεων και ΙΧ 5 θέσεων» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»). Το παρόν έργο χρηματοδοτείται από την UNICEF  και συγκεκριμένα το πρόγραμμα «Pathway to ACE» και από τον ΔΟΜ το πρόγραμμα “ «Hellenic Integration Support for Beneficiaries of International Protection – HELIOS».

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών ορίζεται η Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 12.00 μ.μ.

Αντικείμενο διαγωνισμού: Το αντικείμενο του Διαγωνισμού αφορά τη μίσθωση ενός (1) έως είκοσι πέντε (25) οχημάτων τύπου VAN 5-7 θέσεων, VAN  9 θέσεων και ΙΧ 5 θέσεων. Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο του Διαγωνισμού.

Τόπος παροχής υπηρεσιών: Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τα Ιωάννινα

Αναθέτουσα αρχή: Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Αλληλεγγύη- SolidarityNow». Ταχυδρομική Δ/νση: Μονής Πετράκη 4, 11521, Αθήνα. Τηλ: 2106772500, fax: 210 6772509, ηλεκτρονική διεύθυνση: procurement@solidaritynow.org.

Είδος διαγωνισμού: Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον επωφελή, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, προσφορά.

Προϋπολογισμός: Σαράντα εννιά χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (€ 49,900) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην έδρα του Σωματείου, ενώπιον κατάλληλων Επιτροπών Αξιολόγησης, ημέρα Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11:00. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: Αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, είτε αυτοτελώς είτε με τη μορφή κοινοπραξίας ή σύμπραξης.

Γλώσσα σύνταξης αιτήσεων συμμετοχής: Ελληνική. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια και συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.

Ισχύς προσφορών: Η ισχύς των προσφορών δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της.

Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια του Έργου για το Πρόγραμμα της UNICEF ορίζεται για διάστημα οκτώ (8) μηνών και συγκεκριμένα από 1 Ιανουαρίου 2022 έως 31 Αυγούστου 2022 και για το πρόγραμμα του ΔΟΜ για διάστημα έξι (6) μηνών και συγκεκριμένα από 1 Ιανουαρίου 2022 έως 30 Ιουνίου 2022, με δυνατότητα μονομερούς ανανέωσης εκ μέρους του SN για ακόμα 2 διαδοχικά 6μηνα και για τα δυο προγράμματα.

Τρόπος συμμετοχής και Ημερομηνία λήξης κατάθεσης δικαιολογητικών: Τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν δια εξουσιοδοτημένου προς τούτο προσώπου του συμμετέχοντος ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς έως την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 12.00 μ.μ., στην έδρα του Σωματείου «Αλληλεγγύη- SolidarityNow», Μονής Πετράκη 4, 11521, Αθήνα.

Παραλαβή Πρόσκλησης: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την αναλυτική Προκήρυξη Διαγωνισμού ηλεκτρονικά, μετά από σχετικό αίτημά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: procurement@solidaritynow.org.

Ερωτήσεις/πληροφορίες: Διευκρινιστικές ερωτήσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση procurement@solidaritynow.org μέχρι και την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 15:00 μ.μ.  Το Σωματείο αξιολογεί τα αιτήματα για την παροχή διευκρινίσεων και απαντά εγγράφως στην ιστοσελίδα του www.solidaritynow.gr, στην κατηγορία ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, σε όσες περιπτώσεις κρίνει ότι αυτό συμβάλλει στη διευκόλυνση των υποψήφιων για την αρτιότερη υποβολή των προσφορών.

Το Σωματείο δύναται να συγκαλέσει συσκέψεις με τους υποψηφίους, είτε από κοινού, είτε με καθένα ξεχωριστά για την παροχή εκ μέρους των τυχόν διευκρινίσεων. Επίσης, δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις εγγράφως για οποιοδήποτε στοιχείο της Προσφοράς, οπότε και οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να ανταποκριθούν εντός της ταχθείσης εκ μέρους του Σωματείου προθεσμίας.

Για το Σωματείο

Α. Λυμπεράκη

Γενική Διευθύντρια