Να αποσυρθούν άμεσα οι διατάξεις που αλλοιώνουν τη σύνθεση της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ζητούν οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών


Αθήνα, 5 Απριλίου 2019

Με ιδιαίτερη ανησυχία οι υπογράφουσες οργανώσεις, που δραστηριοποιούμαστε στα πεδία της ανθρωπιστικής βοήθειας και της προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα, παρακολουθούμε τις εξελίξεις γύρω από την πρόταση της Κυβέρνησης να διευρύνει τη σύνθεση της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Η εν λόγω κυβερνητική πρόταση παραβιάζει τη βασική αρχή λειτουργίας της ΕΕΔΑ, ως ανεξάρτητου συμβουλευτικού οργάνου της ελληνικής Πολιτείας, σύμφωνα με την οποία η ίδια η Επιτροπή αποφασίζει για τη σύνθεσή της. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις αρχές των Παρισίων των Ηνωμένων Εθνών που διέπουν τη σύσταση και λειτουργία των Εθνικών Επιτροπών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, «η σύνθεση του θεσμού και ο διορισμός των μελών του, είτε μέσω εκλογών, είτε με άλλο τρόπο, λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με μια διαδικασία που παρέχει όλα τα αναγκαία εχέγγυα για τη διασφάλιση της πλουραλιστικής αντιπροσώπευσης των κοινωνικών δυνάμεων […]», κάτι που δεν ανταποκρίνεται σε όσα προτείνει η Κυβέρνηση.

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της παραίτησης του Προέδρου της ΕΕΔΑ, κ. Γ. Σταυρόπουλου, υπογραμμίζουμε πως η ανεξαρτησία της ΕΕΔΑ αποτελεί ζήτημα που δεν μπορεί να τίθεται υπό διαβούλευση. Αντιθέτως, η θεσμική ανεξαρτησία της ΕΕΔΑ είναι αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση για την εκπλήρωση του ρόλου της σε μια εποχή που τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα μας πλήττονται εν μέσω πολλαπλών κρίσεων. Καλούμε την Κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα τις διατάξεις που αλλοιώνουν τη σύνθεση της ΕΕΔΑ, καθώς μια τέτοια ρύθμιση  θα καταστρατηγούσε την ανεξαρτησία της και θα έθετε σε κίνδυνο την αποτελεσματική παρακολούθηση ζητημάτων που σχετίζονται με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα.

*Η δήλωση παραμένει ανοικτή σε συνυπογραφή από φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών που έχουν ως αποστολή τους την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι υπογράφουσες οργανώσεις:

ActionAid Hellas

Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Κάριτας Ελλάδος

HIAS Ελλάδος

International Rescue Committee

Σύλλογος Βοήθειας Παιδιών – Lalibela

SolidarityNow