ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ AΛΛΗΛΕΓΓΥΗ – SOLIDARITYNOW ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2016/679 (GDPR)»


Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

«Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον επωφελή, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, Προσφορά με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για τη συμμόρφωση του Aλληλεγγύη – SolidarityNow με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GDPR)», εφεξής ο «Διαγωνισμός». Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών ορίζεται η Παρασκευή 8 Ιουνιου 2018 και ώρα 12.00 μ.μ.

Οι Προσφορές πρέπει επί ποινή αποκλεισμού συνολικού προϋπολογισμού € 30.000 πλέον του ΦΠΑ.

Αντικείμενο διαγωνισμού: Διαγωνισμός για την «παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για τη συμμόρφωση του Aλληλεγγύη – SolidarityNow με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GDPR)» όπως αναλυτικά περιγράφεται στην προκήρυξη που θα χορηγηθεί στους ενδιαφερόμενους κατόπιν αιτήματός τους. Με την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την επιλογή του ανοδόχου θα υπογραφεί η σχετική σύμβαση.

Αναθέτουσα αρχή: Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Αλληλεγγύη- SolidarityNow». Ταχυδρομική Δ/νση: Ευήνου 5, ΤΚ 11527, Αθήνα. Τηλ: 2106772500, fax: 210 6772509, ηλεκτρονική διεύθυνση: procurement@solidaritynow.org.

Είδος διαγωνισμού: Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον επωφελή, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, προσφορά.

Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην έδρα του Σωματείου, ενώπιον κατάλληλων Επιτροπών Αξιολόγησης, ημέρα Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018 και ώρα 12:00 μ.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: Αναγνωρισμένα νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, είτε αυτοτελώς, είτε με τη μορφή κοινοπραξίας ή σύμπραξης, με αντικείμενο εργασίας την παροχή νομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών της τεχνολογίας της πληροφορίας.

Γλώσσα σύνταξης αιτήσεων συμμετοχής: Ελληνική

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια και συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.

Ισχύς προσφορών: Η ισχύς των προσφορών δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της.

Διάρκεια σύμβασης: Το Έργο θα ολοκληρωθεί συνολικά εκ μέρους του Αναδόχου εντός ανώτατου χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών, αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τον Ανάδοχο. Κατά τη διάρκεια εκπόνησης του Έργου, ο Ανάδοχος θα προβαίνει σε σταδιακή υλοποίηση του Έργου, βάσει χρονοδιαγράμματος, και με την ολοκλήρωση κάθε θεματικής ενότητας θα θέτει στη διάθεση του Σωματείου τα επί μέρους παραδοτέα έγγραφα. Με την ολοκλήρωση του Έργου, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει στο Σωματείου επικαιροποιημένες και οριστικές εκδόσεις του συνόλου των εγγράφων τεκμηρίωσης καθώς και να παρέχει στο Σωματείο πλήρη υποστήριξη για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός για τη λειτουργία του εκ μέρους του παραδοθέντος Έργου.

Τρόπος συμμετοχής και Ημερομηνία λήξης κατάθεσης δικαιολογητικών: Τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν διά εξουσιοδοτημένου προς τούτο προσώπου του συμμετέχοντος ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς έως τη Παρασκευή 8 Ιουνίου  2018 και ώρα 12.00μ.μ., στην έδρα του Σωματείου «Αλληλεγγύη- SolidarityNow», Ευήνου 5, ΤΚ 11527, Αθήνα.

Παραλαβή Προκήρυξης: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την αναλυτική προκήρυξη του διαγωνισμού ηλεκτρονικά, μετά από σχετικό αίτημά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: procurement@solidaritynow.org.

Ερωτήσεις/πληροφορίες: Διευκρινιστικές ερωτήσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση procurement@solidaritynow.org μέχρι και την Τριτή 5 Ιουνίου και ώρα 15.00 μ.μ. Το Σωματείο αξιολογεί τα αιτήματα για την παροχή διευκρινίσεων και απαντά εγγράφως στην ιστοσελίδα του www.solidaritynow.gr., στην κατηγορία ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, σε όσες περιπτώσεις κρίνει ότι αυτό συμβάλλει στη διευκόλυνση των υποψήφιων για την αρτιότερη υποβολή των προσφορών.

Το Σωματείο δύναται να συγκαλέσει συσκέψεις με τους υποψηφίους, είτε από κοινού, είτε με καθένα ξεχωριστά για την παροχή εκ μέρους των τυχόν διευκρινίσεων. Επίσης, δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις εγγράφως για οποιοδήποτε στοιχείο της Προσφοράς, οπότε και οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να ανταποκριθούν εντός της ταχθείσης εκ μέρους του Σωματείου προθεσμίας.

Η Γενική Διευθύντρια

Α. Λυμπεράκη