ΕΝ-ΤΑΞΗ

ΕΝ – ΤΑΞΗ : από την Τάξη στην ΈνΤαξη

Το συγκεκριμένο έργο υλοποιούν από κοινού, το SolidarityNow, η Γενική Γραμματεία Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, για την προώθηση της ένταξης των προσφύγων/μεταναστών. Το έργο στοχεύει στη ένταξη μέσα από ένα ολιστικό πλαίσιο παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης και πρόσβασης στην αγορά εργασίας για παιδιά, γονείς και νέους πρόσφυγες και μετανάστες, συμπεριλαμβανομένων ασυνόδευτων και πρώην ασυνόδευτων ανηλίκων που μεταβαίνουν στην ενηλικίωση.

Μέσω της προτεινόμενης συνεργασίας θα δημιουργηθούν εκπαιδευτικά εργαλεία, θα διεξαχθούν επιμορφώσεις σε εκπαιδευτικούς και θα προωθηθεί η ένταξη μέσω της εκμάθησης γλωσσών (ελληνικής και αγγλικής) ενώ παράλληλα θα υλοποιηθούν σεμινάρια προς επαγγελματίες πρώτης γραμμής (εκπαιδευτικούς και προσωπικό που εργάζεται με ασυνόδευτους ανηλίκους) με σκοπό την υποστήριξη της ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας και της προετοιμασίας τους για ανεξάρτητη διαβίωση. Τέλος, στο πλαίσιο του έργου θα διεξαχθεί στοχευμένη έρευνα πεδίου σχετικά με τη σχολική διαρροή, διερευνώντας παράλληλα τον βαθμό κατά τον οποίο η γλωσσική εκμάθηση μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό των αρνητικών δεικτών για τη διαρροή. 

Το έργο «ΕΝ-ΤΑΞΗ, από την Τάξη στην ΈνΤαξη» υλοποιείται σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στοχεύει στην ένταξη προσφύγων και μεταναστών μέσα από ένα ολιστικό πλαίσιο παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης συνοδευόμενο από υπηρεσίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Ο πληθυσμός στόχος είναι ενήλικες, παιδιά, γονείς και νέοι/ες πρόσφυγες/ισσες και μετανάστες/τριες, συμπεριλαμβανομένων ασυνόδευτων και πρώην ασυνόδευτων ανηλίκων. Το πρόγραμμα επιχορηγείται από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014 – 2021, στο πλαίσιο του Προγράμματος GR-G «Ανάπτυξη των Δυνατοτήτων Διαχείρισης των Εθνικών Συστημάτων Ασύλου και Μετανάστευσης» με Διαχειριστή Προγράμματος την Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε συνεργασία με το UDI.