Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη-Σχόλια του SolidarityNow επί της διαβούλευσης


Το SolidarityNow, μία οργάνωση που υλοποιεί πληθώρα δράσεων ένταξης (όπως προγράμματα στέγασης, απασχολησιμότητας, άτυπης εκπαίδευσης, γλωσσομάθειας, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης) με ωφελούμενους χιλιάδες αιτούντες άσυλο και δικαιούχους διεθνούς προστασίας σε όλη την Ελλάδα, καλωσορίζει την κατάρτιση της νέας Εθνικής Στρατηγικής για την Ένταξη.

Αναγνωρίζοντας ότι το πνεύμα και η στόχευση της Εθνικής Στρατηγικής βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση, επισημαίνουμε την ανάγκη για περαιτέρω εξειδίκευση των μέτρων πολιτικής, με συγκεκριμενοποίηση του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής τους, της στρατηγικής για χρηματοδότηση, αλλά και της διαδικασίας παρακολούθησης και αξιολόγησης των σχεδιαζόμενων πολιτικών.

Κομβικής σημασίας για την επιτυχή υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής είναι η διασφάλιση της συμμετοχής της τοπικής αυτοδιοίκησης και της τοπικής κοινωνίας, καθώς και ο συντονισμός μεταξύ συναρμόδιων Υπουργείων. Άλλωστε η αντιμετώπιση διαχειριστικών προβλημάτων που άπτονται τόσο της γραφειοκρατίας όσο και της έλλειψης ετοιμότητας και γνώσης από πλευράς της Διοίκησης αποτελεί κλειδί για την ταχύτερη κι αποτελεσματικότερη επίτευξη της ένταξης των πολιτών τρίτων χωρών στην ελληνική κοινωνία.

Τέλος, πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για την ένταξη προϋποθέτει την ουσιαστική και συστηματική συμβολή της Κοινωνίας των Πολιτών, συμπεριλαμβανομένων προσφυγικών και μεταναστευτικών κοινοτήτων, αλλά και μη-κυβερνητικών οργανώσεων. Οι τελευταίες έχουν αναλάβει σημαντικό κομμάτι της διαχείρισης του προσφυγικού στην Ελλάδα, υλοποιώντας προγράμματα ένταξης, κι έχοντας αποκτήσει σημαντική εμπειρία και διασύνδεση με τον πληθυσμό των μεταναστών και δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Για το σκοπό αυτό κρίνουμε ότι είναι απαραίτητο να περιληφθεί στην Εθνική Στρατηγική μηχανισμός διαβούλευσης με την Κοινωνία των Πολιτών τόσο σε στρατηγικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο.

Αξιοποιώντας την ευκαιρία της δημόσιας διαβούλευσης, καταθέτουμε σχόλια σε επιμέρους κεφάλαια της Εθνικής Στρατηγικής που σχετίζονται με τη δράση του SolidarityNow. Συγκεκριμένα, έχουμε υποβάλει σχόλια στα μέτρα πολιτικής που αφορούν στην εκπαίδευση, τη στέγαση, την πρόσβαση την αγορά εργασίας, τη νομική συνδρομή και τη συμπερίληψη ευάλωτων ομάδων. Ευελπιστούμε ότι αυτή η ανοιχτή ανταλλαγή απόψεων θα οδηγήσει στη διεξαγωγή ενός τακτικού διαλόγου με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλους συναρμόδιους φορείς, με στόχο την επίτευξη των εθνικών στόχων για την ένταξη.

Τα σχόλια μας μπορείτε να βρείτε στο δικτυακό τόπο διαβουλεύσεων opengov καθώς και συγκεντρωμένα, στο παρακάτω αρχείο.

Εθνικη Στρατηγικη για την Ενταξη