ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


1. Το Ελληνικό Σωματείο με την επωνυμία «Αλληλεγγύη SolidarityNow», με έδρα το Ν. Ψυχικό Αττικής, προκηρύσσει διαγωνισμό μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλούμενων εργοληπτικών επιχειρήσεων,με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά, για την ανάθεση του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 29 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»

2.Το έργο κατατάσσεται στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ μεπροϋπολογισμό 100.000 € χωρίς ΦΠΑ. Στο εν λόγω ποσό συμπεριλαμβάνεται και το κόστος της αρχιτεκτονικής ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης το οποίο ανέρχεται στις 6.000  χωρίς ΦΠΑ.

3.Ο τόπος εκτέλεσης του Έργου είναι ο δεύτερος όροφος της οδού Πτολεμαιών 29 Α στη Θεσσαλονίκη.Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε ΕΝΑΝ ΜΗΝΑ από την υπογραφή της Σύμβασης.

4. Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Περιγραφή Εργασιών, Σχέδια) θα αποσταλούν ηλεκτρονικά από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Σωματείου SolidarityNow (procurement@solidaritynow.org), κατόπιν ηλεκτρονικού αιτήματος.

5. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 17η Ιουλίου 2016, ημέρα Κυριακή μέχρικαι ώρα 23.59μμ. Η υποβολή των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση:(procurement@solidaritynow.org)Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, που εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%). Οι διαγωνιζόμενοι συντάσσουν την προσφορά σε δικό τους έγγραφο.

6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 7.200 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατό ογδόντα μέρες.

7. Το έργο χρηματοδοτείται από Ελληνικό Σωματείο «Αλληλεγγύη SolidarityNow». Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. Η αμοιβή θα πραγματοποιηθεί σε δυο δόσεις.

                                                                                              Ν.ΨΥΧΙΚΟ, 7/4/2016