ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Υποβολή μέχρι: 26/2/2024
Τοποθεσία: Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Ημερομηνία έναρξης: ASAP

Κατηγορία: Πλήρης απασχόληση

Πολιτική για την προστασία των παιδιών: Επίπεδο 3 – Ο κάτοχος της θέσης εργασίας θα έχει τακτική επαφή με παιδιά.

Αναφέρεται στο: Συντονιστή έργου

Επισκόπηση εργασίας

To SolidarityNow αναζητά έναν έμπειρο δικηγόρο, ο οποίος θα ασχολείται με ένα ευρύ φάσμα νομικών θεμάτων, τα οποία αντιμετωπίζουν άτομα που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις. Ο δικηγόρος θα πρέπει να είναι εξοικειωμένος με το νομικό πλαίσιο της εμπορίας ανθρώπων, ιδίως σε περιπτώσεις μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο, και να είναι διαθέσιμος για τακτικές τοπικές μετακινήσεις.

Αρμοδιότητες

 • Άμεση νομική βοήθεια: παροχή νομικής συμβουλευτικής και υποστήριξης μέσω ατομικών ή ομαδικών συνεδριών σε υπηκόους τρίτων χωρών
 • Παραπομπές: χαρτογράφηση των αναγκών, των ελλείψεων και άλλων υπηρεσιών- παραπομπή υποθέσεων σε άλλους φορείς κατά περίπτωση και, παρέχοντας αυστηρή παρακολούθηση, διασφάλιση ότι οι υποθέσεις αυτές προχωρούν προς επίλυση
 • Διαχείριση υποθέσεων: επίλυση προβλημάτων μέσω διαμεσολάβησης ή άλλων άτυπων μηχανισμών επίλυσης διαφορών, κατά περίπτωση- παρέμβαση με ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που ποικίλλουν από την παροχή πληροφοριών έως τη δικαστική εκπροσώπηση
 • Δυνατότητα εκπροσώπησης ενώπιον δικαστικών αρχών, εφόσον κριθεί αναγκαίο
 • Σύνταξη τακτικών αναφορών
 • Συνεργασία με συναδέλφους άλλων κλάδων (διερμηνείς, κοινωνικοί επιστήμονες, ψυχολόγοι) για την καλύτερη υποστήριξη του/της ωφελούμενου/ης
 • Τήρηση αρχείων όλων των δραστηριοτήτων

Προσόντα

Απαραίτητα

 • Τουλάχιστον τριετής πείρα στην άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος (τουλάχιστον 6 μήνες σε έργο που εξυπηρετεί πληθυσμό προσφύγων και μεταναστών)
 • Άδεια εργασίας δικηγόρου
 • Άριστη γνώση των ακόλουθων τομέων δικαίου: δίκαιο ασύλου, οικογενειακό και διοικητικό δίκαιο, καθώς και δίκαιο σχετικά με την εμπορία ανθρώπων
 • Επιθυμητή η καλή γνώση του διοικητικού και ποινικού δικαίου
 • Νομική ανάλυση: ικανότητα εντοπισμού και αντιμετώπισης νομικών ζητημάτων για παροχή συμβουλών και εκπροσώπηση
 • Ουσιαστική εμπειρία στη συμβουλευτική και εκπροσώπηση ατόμων με κάποια ευπάθεια σε επαγγελματική ή εθελοντική βάση
 • Γνώση θεμάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων/προστασίας, ιδίως ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, είναι ιδιαίτερα επιθυμητή
 • Επίγνωση και ικανότητα εργασίας με θύματα εμπορίας ανθρώπων και επιζώντες έμφυλης βίας και των ευαισθησιών και των μέτρων εμπιστευτικότητας που συνεπάγεται αυτό
 • Ικανότητα προσαρμογής των επικοινωνιακών δεξιοτήτων ανάλογα με την ηλικία του δικαιούχου
 • Καλές διαπροσωπικές, ομαδικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά

 • Προηγούμενη εργασία σε πλαίσιο ΜΚΟ είναι ιδιαίτερα επιθυμητή
 • Χρήση Η/Υ (Microsoft Office, Excel, Outlook etc)
 • Η ευχέρεια στη γαλλική ή άλλη γλώσσα θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα

Εάν ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση, στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα και την επιστολή κινήτρων σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση recruitment@solidaritynow.org αναφέροντας στο θέμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου “LAWYER_Athens or Thessaloniki_PROCAP“.

Η SN είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών. Τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες και μειονεκτούσες ομάδες ενθαρρύνονται ιδιαίτερα να υποβάλουν αίτηση.

Οι διαδικασίες πρόσληψης αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση της SN να διατηρεί τα παιδιά ασφαλή από βλάβη και κακοποίηση. Η πρόσληψη υπόκειται στα πρότυπα παιδικής προστασίας της SN, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων ιστορικού και της τήρησης της πολιτικής της SN για την προστασία των παιδιών.

Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της πρόσληψης, η SN διατηρεί το δικαίωμα να ολοκληρώσει τη διαδικασία μόλις εντοπιστεί κατάλληλος υποψήφιος. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους (βιογραφικό σημείωμα και επιστολή κινήτρων) το αργότερο έως τις 26 Φεβρουαρίου 2024.

Θα επικοινωνήσουμε μόνο με τους υποψήφιους που θα προ-επιλεγούν.

To έργο «PROCAP / Προστασία θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, ανάπτυξη ικανοτήτων και υποστήριξη σε βασικούς κοινωνικούς εταίρους» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του «Προγράμματος Ελλάδας – Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2021-2027» σαν Ειδική Δράση για την Παροχή υπηρεσιών σε θύματα εμπορίας ανθρώπων που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, με Κωδικό ΟΠΣ 6002554.

 

 

 


Remarks: Before submitting your CV, please read carefully the employees’ privacy notice on the processing of personal data pursuant to Regulation (EU) 2016/679 and the respective Greek legislation.

For roles that will have regular contact with vulnerable populations SolidarityNow is obliged to seek information about criminal convictions and offences, and selected candidates will be requested to provide a recent copy of criminal record.

Following the preventive measures against COVID-19, holding a vaccination certificate or undergoing Covid-19 antigen tests as per government directions is mandatory.