Επιστολή στο Υπουργείο Εργασίας περί του αδικαιολόγητου περιορισμού των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων πολιτών τρίτων χωρών


Το Μη-Κερδοσκοπικό Σωματείο «Αλληλεγγύη Solidarity Now» και η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Generation 2.0 RED», εν όψει των επικείμενων τροποποιήσεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας που διενεργούνται από το Υπουργείο Εργασίας, θέτουν εκ νέου το ζήτημα του υφιστάμενου αδικαιολόγητου περιορισμού των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων πολιτών τρίτων χωρών και των μελών της οικογένειάς τους.

Βάσει αναφοράς που κατέθεσαν πρόσφατα οι οργανώσεις, ο Συνήγορος του Πολίτη γνωμοδότησε ότι οι ισχύουσες διατάξεις βρίσκονται σε ευθεία αντίθεση με τις διατάξεις του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης περί ίσης μεταχείρισης, ενώ πρόσφατη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει επιβεβαιώσει ότι εφόσον μια επίμαχη παροχή αφορά παροχή κοινωνικής ασφάλισης, όπως εν προκειμένω, και όχι παροχή κοινωνικής πρόνοιας, δεν επιτρέπεται παρέκκλιση από την αρχή της ίσης μεταχείρισης.

Οι υπογράφουσες οργανώσεις ζητούμε την διόρθωση και συμμόρφωση των επίμαχων διατάξεων με το κοινοτικό δίκαιο και την αρχή της ίσης μεταχείρισης.

Διαβάστε την επιστολή εδώ