Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για την ανάπτυξη του Μηχανισμού Παρακολούθησης της Κατάστασης των Παιδιών που Μετακινούνται στην Ελλάδα.


Ο Συνήγορος του Πολίτη με την παρούσα έκθεση αποτυπώνει τις ενέργειες που αναλήφθηκαν, τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν και τις επισημάνσεις και διαπιστώσεις του σχετικά με την κατάσταση των παιδιών που μετακινούνται κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2016. Τα στοιχεία και τα συμπεράσματα συναρθρώνονται σε τέσσερα βασικά

κεφάλαια, όπου τεκμηριώνονται οι επισημάνσεις και διαπιστώσεις του Συνηγόρου, σχετικά με α) τον εντοπισμό και την καταγραφή του πληθυσμού των παιδιών β) την πρόσβαση των παιδιών σε διαδικασίες διεθνούς προστασίας (άσυλο, οικογενειακή επανένωση, μετεγκατάσταση) γ) τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών και την πρόσβαση σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες δ) ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στα ασυνόδευτα παιδιά. Το Solidarity Now συνεργάζεται με τον Συνήγορο για την ανάπτυξη κοινών δράσεων συνηγορίας μέσω του Δικτύου για τα Δικαιώματα των Παιδιών που Μετακινούνται.

Διαβάστε εδώ την έκθεση