ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ RFP01/2020


ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Στο άρθρο 14. Τρόπος υποβολής προσφορών ζητείται η υποβολή και σε ηλεκτρονική μορφή των αρχείων της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς σε usb stick. Μπορούμε εναλλακτικά να χρησιμοποιήσουμε CD ?ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Όλα τα αρχεία της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) αποθηκευμένα σε USB STICK το οποίο εμπεριέχεται στους αντίστοιχους κλειστούς και σφραγισμένους φακέλους.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν ο παρακρατούμενος φόρος 8% ο οποίος επιστρέφεται από την εφορία πρέπει να χρεωθεί στον υπολογισμό της τιμής της προσφοράς μας.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στις τιμές θα περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν η καθαριότητα θα παρέχεται από Δευτέρα έως Παρασκευή ή αν θα πρέπει να υπολογίσουμε στην οικονομική μας προσφορά το κόστος εργασίας κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι υπηρεσίες θα παρέχονται Δευτέρα – Παρασκευή για τις ώρες 10.00 – 15.00 (1 άτομο, 5 ώρες) & 14.00 – 19.00 (1 άτομο, 5 ώρες).

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

 1. Στην σελ.1 αναφέρετε ότι το ποσό των 27.000,00€ αφορά όλη την διάρκεια του έργου. Εννοείτε 1/07/2020-31/05/2021 ή και επιπλέον την παράταση ενός έτους;
 2. Στην σελ. 3 στο σημείο 1 αναφέρετε ότι θέλετε να σας προσκομίσουμε έγγραφα που να πιστοποιούν την οικονομική μας επάρκεια (π.χ. επιστολή συνεργαζόμενης τράπεζας) .

Θέλετε μια επιστολή-βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας;

 1. Η υπεύθυνη δήλωση που ζητάτε στην σελ.3  πρόκειται να  εκδοθεί από το gov.gr σύμφωνα με τα νέα δεδομένα . Συμφωνείτε με αυτό;
 2. Στην φόρμα Εγγραφής Προμηθευτή στην σελ.2 τα στοιχεία που ζητάτε θα σας τα επισυνάψουμε στην προσφορά ή αρκούν μόνο όσα αναφέρετε στην προκήρυξη;
 3. Θέλετε να συμπεριλάβουμε στην προσφορά μας τα πιστοποιητικά των υλικών και ασφάλεια αστικής ευθύνης ή αυτά θα σας τα δώσει ο ανάδοχος;
 4. Χαρτί υγείας , χειροπετσέτες και κρεμοσάπουνο τα παρέχετε εσείς ή τα προμηθεύει ο ανάδοχος;

Αν τα προμηθεύει ο ανάδοχος ποιες είναι οι απαραίτητες ποσότητες;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 1. Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο συνολικό ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων ευρώ (27.000 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για όλη τη διάρκειά του (11 μήνες).
 2. Ναι, αρκεί μια επιστολή – βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας.
 3. Συμφωνούμε.
 4. Σύμφωνα με την παράγραφο 4, του άρθρου 11 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ κάθε υποψήφιος που λαμβάνει μέρος στο Διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού τη Φόρμα Εγγραφής Προμηθευτή (Vendor Registration Form) του SN που θα φέρει σφραγίδα και υπογραφή (Παράρτημα Β).
 5. Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να συμπεριλάβει στην τεχνική προσφορά του κάθε στοιχείο που θα υποστηρίξει καλύτερα την συμμετοχή του στον διαγωνισμό και θα αξιολογηθεί βάσει των κριτηρίων της προκήρυξης (άρθρο 18).

Σύμφωνα με το Παράρτημα Γ της προκήρυξης, παράγραφος Γ2, Γενικές Υποχρεώσεις Αναδόχου, σημείο (5), θεωρείται σκόπιμο να προσκομιστεί η ασφάλεια αστικής ευθύνης.

 1. Όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Γ της προκήρυξης, παράγραφος Γ2, Ειδικές Υποχρεώσεις Αναδόχου, σημείο (9), «Ο ανάδοχος επιβαρύνεται επίσης με την παροχή των παρακάτω ειδών ατομικής υγιεινής για τις ανάγκες των επισκεπτών και του προσωπικού σε επαρκή ποσότητα. Επισημαίνεται ότι απαιτείται τακτικός και επαναλαμβανόμενος εφοδιασμός με υλικά (χαρτί, χειροπετσέτες, σαπούνι, κτλ.) στις τουαλέτες, έτσι ώστε να είναι πάντοτε εφοδιασμένες με υλικά.»

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το κέντρο απασχολεί 32 εργαζόμενους και δέχεται καθημερινά κατά μέσο όρο 120-150 επισκέπτες.