ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

SolidarityNow

UACFutures | Χτίζοντας το μέλλον, Ανταλλάσσοντας καλές πρακτικές:

Υποστηρίζοντας τα παιδιά μετανάστες στη μετάβασή τους στην ενηλικίωση

Τα ασυνόδευτα παιδιά χρειάζονται υποστήριξη, όχι μόνο κατά την παιδική και εφηβική τους ηλικία, αλλά και κατά τα πρώτα χρόνια της ενηλικίωσης. Με αυτή τη σκέψη το SolidarityNow, ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2022 το “UACFutures”, ένα έργο διάρκειας υλοποίησης 18 μηνών που στόχο έχει οι συνεργαζόμενοι φορείς να ανταλλάξουν καλές πρακτικές και να προτείνουν, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, βελτιωτικές αλλαγές στην ποιότητα της φροντίδας που τα παιδιά μετανάστες και πρόσφυγες λαμβάνουν κατά τη μετάβασή τους στην ενηλικίωση. Για την υλοποίηση του έργου, το SolidarityNow συνεργάζεται με εταίρους στην Ισπανία (Convive – Fundación Cepaim), την Ολλανδία (NIDOS, the national guardianship institution), καθώς και την Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, υπό τη διαχείριση του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Το έργο βασίζεται σε τέσσερεις βασικούς πυλώνες που αναγνωρίζονται και ως τα κύρια ζητήματα που αφορούν τη ζωή των ασυνόδευτων παιδιών. Ειδικότερα:

1) Ψυχοκοινωνικός αντίκτυπος της μετάβασης στην ενηλικίωση και η ανάλογη υποστήριξη

2) Νομική αρωγή και πρόσβαση στα βασικά τους δικαιώματα

3) Πρόσβαση στην Εκπαίδευση και στην Αγορά Εργασίας

4) Πρόσβαση σε στέγαση.

Λαμβάνοντας υπόψη τις εμπειρίες και απόψεις των νεαρών προσφύγων, το έργο αποσκοπεί να ενισχύσει την Ευρωπαϊκή τεχνογνωσία και να προτείνει λύσεις, δημιουργώντας έναν συγκεντρωτικό οδηγό καλών πρακτικών και ειδικά διαμορφωμένο εκπαιδευτικό υλικό. Παράλληλα, στοχεύει να ενισχύσει τον διάλογο εντός της Ευρώπης, σχετικά με την υποστήριξη των ασυνόδευτων παιδιών προσφύγων και μεταναστών, αξιοποιώντας οπτικοακουστικά μέσα και εμπλέκοντας παραγωγικά βασικούς δρώντες και από άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ.

 

 

 

 

*Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του/της δημιουργού και αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του/της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρώπης δεν φέρουν καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στην ταινία.


Τον Σεπτέμβριο του 2020, το SolidarityNow ξεκίνησε δυναμικά να υποστηρίζει μια από τις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, αυτή των ασυνόδευτων ανηλίκων. Ασυνόδευτοι ανήλικοι είναι τα αγόρια και κορίτσια ηλικίας κάτω των 18 ετών που βρίσκονται στη χώρα χωρίς να συνοδεύονται από κάποιον ενήλικο που να είναι υπεύθυνος για τη φροντίδα τους και έχουν υποβάλει ή πρόκειται να υποβάλουν αίτημα ασύλου. Δυστυχώς παρά τις προσπάθειες της πολιτείας και των ανθρωπιστικών οργανώσεων, ο αριθμός των ασυνόδευτων ανηλίκων που χρήζουν άμεσης και επείγουσας υποστήριξης είναι ακόμα μεγάλος. Πολλοί από τους ασυνόδευτους ανήλικους που διαβιούν στη χώρα μας βρίσκονται σε επισφαλείς συνθήκες στέγασης ή είναι στο δρόμο/ άστεγοι.

Το SolidarityNow υποστήριξε τα ασυνόδευτα παιδιά πρόσφυγες μέσω των παρακάτω προγραμμάτων:

Α) Επείγουσα υποστήριξη σε ασυνόδευτους ανηλίκους σε προσωρινές δομές φιλοξενίας στη Β. Ελλάδα

Το SolidarityΝow παρέχει υπηρεσίες φροντίδας και υποστήριξης σε 175 ασυνόδευτα παιδιά, σε τρεις προσωρινούς χώρους φιλοξενίας στη βόρεια Ελλάδα, συγκεκριμένα, στους νομούς Κοζάνης και Ιωαννίνων. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, που διέμεναν προηγουμένως είτε σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, είτε βρίσκονταν υπό καθεστώς προστατευτικής φύλαξης, υποστηρίζονται με κατάλληλες υπηρεσίες (ψυχοκοινωνική υποστήριξη, νομική συνδρομή, διερμηνεία, εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κ.α.) από καταρτισμένο προσωπικό της οργάνωσης. (το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε)

Η επείγουσα αυτή παρέμβαση υλοποιήθηκε υπό το γενικό συντονισμό της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, τη συνεργασία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Β) Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω «Βήμα-Βήμα»

Το SolidarityΝow προσφέρει μια εναλλακτική μορφή φροντίδας ασυνόδευτων παιδιών ηλικίας 16 έως 18 ετών, με απώτερο στόχο την κοινωνική ένταξη. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα εστιάζει στην παροχή ασφαλούς στέγασης σε εποπτευόμενα διαμερίσματα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και στην παροχή βασικών υπηρεσιών (ψυχοκοινωνική υποστήριξη, νομική συνδρομή, διερμηνεία πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, επαγγελματικό προσανατολισμό κ.α.) από καταρτισμένο προσωπικό της οργάνωσης.

Επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι η εξατομικευμένη φροντίδα και προστασία των παιδιών, η βελτίωση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων τους, η υποστήριξη προκειμένου να υλοποιήσουν τους προσωπικούς τους στόχους, η ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης και της αυτοσυντήρησης ώστε να μπορέσουν να αυτονομηθούν μεταβαίνοντας προς την ενηλικίωση κι έτσι να μπορέσουν να ενταχθούν ομαλά στην ελληνική κοινωνία. (το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε)

*Το πρόγραμμα (MIS:5063334) χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, με τη συγχρηματοδότηση Ε.Ε. και Ελλάδας και υλοποιήθηκε με την υποστήριξη της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων και των Εισαγγελέων Ανηλίκων και Πρωτοδικών.