ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

SolidarityNow

UACFutures | Χτίζοντας το μέλλον, Ανταλλάσσοντας καλές πρακτικές:

Υποστηρίζοντας τα παιδιά μετανάστες στη μετάβασή τους στην ενηλικίωση

Τα ασυνόδευτα παιδιά χρειάζονται υποστήριξη, όχι μόνο κατά την παιδική και εφηβική τους ηλικία, αλλά και κατά τα πρώτα χρόνια της ενηλικίωσης. Με αυτή τη σκέψη το SolidarityNow, ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2022 το “UACFutures”, ένα έργο διάρκειας υλοποίησης 18 μηνών που στόχο έχει οι συνεργαζόμενοι φορείς να ανταλλάξουν καλές πρακτικές και να προτείνουν, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, βελτιωτικές αλλαγές στην ποιότητα της φροντίδας που τα παιδιά μετανάστες και πρόσφυγες λαμβάνουν κατά τη μετάβασή τους στην ενηλικίωση. Για την υλοποίηση του έργου, το SolidarityNow συνεργάζεται με εταίρους στην Ισπανία (Convive – Fundación Cepaim), την Ολλανδία (NIDOS, the national guardianship institution), καθώς και την Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, υπό τη διαχείριση του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Το έργο βασίζεται σε τέσσερεις βασικούς πυλώνες που αναγνωρίζονται και ως τα κύρια ζητήματα που αφορούν τη ζωή των ασυνόδευτων παιδιών. Ειδικότερα:

1) Ψυχοκοινωνικός αντίκτυπος της μετάβασης στην ενηλικίωση και η ανάλογη υποστήριξη

2) Νομική αρωγή και πρόσβαση στα βασικά τους δικαιώματα

3) Πρόσβαση στην Εκπαίδευση και στην Αγορά Εργασίας

4) Πρόσβαση σε στέγαση.

Λαμβάνοντας υπόψη τις εμπειρίες και απόψεις των νεαρών προσφύγων, το έργο αποσκοπεί να ενισχύσει την Ευρωπαϊκή τεχνογνωσία και να προτείνει λύσεις, δημιουργώντας έναν συγκεντρωτικό οδηγό καλών πρακτικών και ειδικά διαμορφωμένο εκπαιδευτικό υλικό. Παράλληλα, στοχεύει να ενισχύσει τον διάλογο εντός της Ευρώπης, σχετικά με την υποστήριξη των ασυνόδευτων παιδιών προσφύγων και μεταναστών, αξιοποιώντας οπτικοακουστικά μέσα και εμπλέκοντας παραγωγικά βασικούς δρώντες και από άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ.

 

 

 

 

*Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του/της δημιουργού και αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του/της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρώπης δεν φέρουν καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στην ταινία.

Ολιστική παρέμβαση για την υποστήριξη των Ασυνόδευτων Παιδιών στη Βόρεια Ελλάδα

Το πρόγραμμα «Ολιστική παρέμβαση για την υποστήριξη των Ασυνόδευτων Παιδιών στη Βόρεια Ελλάδα» ξεκίνησε το 2021 με χρηματοδότηση του IsraAID Germany. Το πρόγραμμα υποστηρίζει ολιστικά ασυνόδευτα παιδιά πρόσφυγες και παιδιά που πρόσφατα ενηλικιώθηκαν μέσω νομικής στήριξης, εργασιακής συμβουλευτικής και μέσω δράσεων ψυχαγωγικών, αθλητικών και community building. Τα παιδιά διαμένουν σε ξενώνες και δομές στέγασης της Β. Ελλάδας.

Μέχρι σήμερα, 319 ασυνόδευτα παιδιά έχουν υποστηριχθεί από το πρόγραμμα με εργασιακή συμβουλευτική και 218 ασυνόδευτα παιδιά έχουν λάβει νομική στήριξη.