ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ


ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΓΙΑ : «ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:

  1. Πτολεμαίων 29Α, 2ος Όροφος, Θεσσαλονίκη ΤΚ 54630
  2. Πτολεμαίων 29Α, 4ος Όροφος, Θεσσαλονίκη ΤΚ 54630
  3. Ιωάννη Κωλέττη και Δημοκρατίας , Θεσσαλονίκη, ΤΚ. 54627
  4. Αλεξανδρού Παπαδιαμάντη 4, Σίνδος Θεσσαλονίκης, ΤΚ. 57400

Το Σωματείο με την επωνυμία «Αλληλεγγύη SolidarityNow» ματαιώνει τον υπ’ αριθ. 97/2016 διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών φύλαξης και τον επαναπροκηρύσσει με τους κάτωθι όρους:

«Προκηρύσσεται Πρόχειρος διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στους χώρους των γραφείων/κέντρων του Σωματείου στη Θεσσαλονίκη στις οδούς 1. Πτολεμαίων 29Α, 2ος Όροφος,  ΤΚ 54630 Θεσσαλονίκη, 2. Πτολεμαίων 29Α, 4ος Όροφος,   ΤΚ 54630 Θεσσαλονίκη, 3. Ιωάννη Κωλέττη και Δημοκρατίας, Θεσσαλονίκη, ΤΚ. 54627, 4. Παπαδιαμάντη 4, Σίνδος Θεσσαλονίκης, ΤΚ. 57400».

Αντικείμενο διαγωνισμού: Πρόχειρος διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στους χώρους που βρίσκονται τα γραφεία/κέντρα του Σωματείου στη Θεσσαλονίκη στις διευθύνσεις 1. Πτολεμαίων 29Α, 2ος Όροφος,  ΤΚ 54630 Θεσσαλονίκη, 2. Πτολεμαίων 29Α, 4ος Όροφος,   ΤΚ 54630 Θεσσαλονίκη, 3. Ιωάννη Κωλέττη και Δημοκρατίας, Θεσσαλονίκη, ΤΚ. 54627, 4. Παπαδιαμάντη 4, Σίνδος Θεσσαλονίκης, ΤΚ. 57400, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην προκήρυξη που θα χορηγηθεί στους εδιαφερόμενους κατόπιν αιτήματός τους. Με την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την επιλογή του ανοδόχου θα υπογραφεί η σχετική σύμβαση.

Αναθέτουσα αρχή:  Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Αλληλεγγύη- SolidarityNow», Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Β. Αμαλίας 26, ΤΚ 10557, τηλ: 2106772500, fax: 210 6772509, ηλεκτρονική διεύθυνση: procurement@solidaritynow.org

Είδος διαγωνισμού: Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Προϋπολογισμός: είκοσι μία χιλιάδες ευρώ (21.000,00 €) συμπ/μένου του Φ.Π.Α.

Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην έδρα του Σωματείου, ενώπιον Επιτροπής Αξιολόγησης, ημέρα Τετάρτη 26 Οκτωβρίου του 2016, και ώρα 12:00 μ.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: Αναγνωρισμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που ασχολούνται με την παροχή των εν θέματι υπηρεσιών.

Γλώσσα σύνταξης αιτήσεων συμμετοχής: Ελληνική: Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια και συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλονται με ποινή αποκλεισμού στην Ελληνική γλώσσα.

Ισχύς προσφορών : Η ισχύς των προσφορών δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της.

Διάρκεια σύμβασης : Η διάρκεια της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης όπως αυτή αναλυτικά περιγράφεται στο τεύχος της Προκήρυξης, ορίζεται  από τις 27 Οκτωβρίου 2016, μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Τρόπος συμμετοχής και Ημερομηνία λήξης κατάθεσης δικαιολογητικών: Τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς έως την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 12.00, στην έδρα του Σωματείου «Αλληλεγγύη- SolidarityNow» Λεωφ. Β. Αμαλίας 26, ΤΚ 10557.

Παροχή Πληροφοριών και παραλαβή τευχών: Μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά μετά από αίτημα του υποψηφίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: procurement@solidaritynow.org και πληροφορίες καθημερινά εργάσιμες ημέρες και ώρες τηλ.: 2106772500.

Για ό,τι δεν ορίζεται ειδικότερα στην παρούσα, ισχύει η αναλυτική προκήρυξη και η σχετική νομοθεσία.

Ο Γενικός Διευθυντής

Επαμεινώνδας Φαρμάκης