Προκήρυξη Διαγωνισμού για Προμήθεια Containers


ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

«Πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, για την προμήθεια container εντός της ελληνικής περιφέρειας».
Αντικείμενο διαγωνισμού: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ενιαίων μεταφερόμενων οικισμών τύπου container, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην προκήρυξη που θα χορηγηθεί στους ενδιαφερόμενους κατόπιν αιτήματός τους. Με την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την επιλογή του ανοδόχου θα υπογραφεί η σχετική σύμβαση. Αναθέτουσα αρχή: Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Αλληλεγγύη- SolidarityNow», Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Β. Αμαλίας 26, ΤΚ 10557, τηλ: 2106772500, fax: 210 6772509, ηλεκτρονική διεύθυνση: procurement@solidaritynow.org

Είδος διαγωνισμού: Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονιμική άποψη προσφορά.
Προυπολογισμός: πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. το κάθε container εξοπλισμένο σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην έδρα του Σωματείου, ενώπιον Επιτροπής Αξιολόγησης, ημέρα Τρίτη 25 Οκτωβρίου του 2016, και ώρα 12:00 μ.μ. έως 15:00 μ.μ.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: Αναγνωρισμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με αντικείμενο εργασίας την προμήθεια του ζητούμενου είδους.

Γλώσσα σύνταξης αιτήσεων συμμετοχής: Ελληνική: Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια και συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλονται με ποινή αποκλεισμού στην Ελληνική γλώσσα.

Ισχύς προσφορών: Η ισχύς των προσφορών δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της.

Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για διάστημα 1 χρόνο για την προμήθεια έως 36 containers από την ανάθεση του εντολέα. Τα είδη θα πρέπει να καλύπτονται από εγγύηση κατ’ ελάχιστον ενός έτους.

Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Παράδοση: Ο ανάδοχος θα πρέπει διασφαλίσει την παράδοση των ειδών σε διάστημα 3 ημερών από την προς τούτο πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Διευκρινίζεται οτι τουλάχιστον έξι (6) πρέπει να παραδοθούν σε 3 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Τρόπος συμμετοχής και Ημερομηνία λήξης κατάθεσης δικαιολογητικών: Τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς έως την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 12.00, στην έδρα του Σωματείου «Αλληλεγγύη- SolidarityNow» Λεωφ. Β. Αμαλίας 26, ΤΚ 10557.

Παροχή Πληροφοριών και παραλαβή τευχών: Μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά μετά από αίτημα του υποψηφίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: procurement@solidaritynow.org και πληροφορίες καθημερινά εργάσιμες ημέρες και ώρες τηλ.: 2106772500.

Για ό,τι δεν ορίζεται ειδικότερα στην παρούσα, ισχύει η αναλυτική προκήρυξη και η σχετική νομοθεσία.

Ο Γενικός Διευθυντής Ε. Φαρμάκης