Προξήρυξη Διαγωνισμού ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ


ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ : «ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:

  1. Πτολεμαίων 29Α, 2ός όροφος, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54630
  2. Ιωάννη Κωλέττη και Δημοκρατίας , Θεσσαλονίκη, ΤΚ. 54627
  3. Μοναστηρίου 156 Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54627

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

«Πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους των γραφείων/κέντρων του Σωματείου στη Θεσσαλονίκη στις οδούς 1. Πτολεμαίων 29Α, ΤΚ 54630 Θεσσαλονίκη, 2. Ιωάννη Κωλέττη και Δημοκρατίας, Θεσσαλονίκη, ΤΚ. 54627, 3. Μοναστηρίου 156, Θεσσαλονίκη, ΤΚ. 54630».
Αντικείμενο διαγωνισμού: Πρόχειρος διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους που βρίσκονται τα γραφεία/κέντρα του Σωματείου στη Θεσσαλονίκη στις διευθύνσεις 1. Πτολεμαίων 29Α, ΤΚ 54630 Θεσσαλονίκη, 2. Ιωάννη Κωλέττη και Δημοκρατίας, Θεσσαλονίκη, ΤΚ. 54627, 3. Μοναστηρίου 156, Θεσσαλονίκη, ΤΚ. 54630, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην προκήρυξη που θα χορηγηθεί στους αιτούντες κατόπιν αιτήματός τους. Με την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την επιλογή του ανοδόχου θα υπογραφεί η σχετική σύμβαση.
Αναθέτουσα αρχή: Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Αλληλεγγύη- SolidarityNow», Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Β. Αμαλίας 26, ΤΚ 10557, τηλ: 2106772500, fax: 210 6772509, ηλεκτρονική διεύθυνση: procurement@solidaritynow.org
Είδος διαγωνισμού: Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά.
Προϋπολογισμός: έξι χιλιάδες τριακόσια ευρώ (6,300.00 €) συμπ/μένου του Φ.Π.Α. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην έδρα του Σωματείου, ενώπιον Επιτροπής Αξιολόγησης, ημέρα Τρίτη 25 Οκτωβρίου του 2016, και ώρα 14:00 μ.μ. έως 16:00 μ.μ.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: Αναγνωρισμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που ασχολούνται με την παροχή των εν θέματι υπηρεσιών.

Γλώσσα σύνταξης αιτήσεων συμμετοχής: Ελληνική: Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια και συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλονται με ποινή αποκλεισμού στην Ελληνική γλώσσα.

Ισχύς προσφορών : Η ισχύς των προσφορών δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της.

Διάρκεια σύμβασης : Η διάρκεια της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης όπως αυτή αναλυτικά περιγράφεται στο τεύχος της Προκήρυξης, ορίζεται από τις 27 Οκτωβρίου 2016, μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2016.
Τρόπος συμμετοχής και Ημερομηνία λήξης κατάθεσης δικαιολογητικών: Τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς έως την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 12.00, στην έδρα του Σωματείου «Αλληλεγγύη- SolidarityNow» Λεωφ. Β. Αμαλίας 26, ΤΚ 10557.

Παροχή Πληροφοριών και παραλαβή τευχών: Μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά μετά από αίτημα του υποψηφίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: procurement@solidaritynow.org και πληροφορίες καθημερινά εργάσιμες ημέρες και ώρες τηλ.: 2106772500.

Για ό,τι δεν ορίζεται ειδικότερα στην παρούσα, ισχύει η αναλυτική προκήρυξη και η σχετική νομοθεσία.

Ο Γενικός Διευθυντής Επαμεινώνδας Φαρμάκης