ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για την ανάθεση έργων της Υπηρεσίας Ασύλου


1. Το Ελληνικό Σωματείο με την επωνυμία «Αλληλεγγύη SolidarityNow», με έδρα το Ν. Ψυχικό Αττικής προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση των έργων 1. «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ» και 2. «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ».

2. Το πρώτο έργο κατατάσσεται στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με συνολικό προϋπολογισμό 149.000 €. Ο τόπος εκτέλεσης του Έργου είναι ο Πειραιάς οδός Νοταρά αρ. 106. Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΗΜΕΡΕΣ (ημερολογιακές) από την υπογραφή της Σύμβασης.

3. Το δεύτερο έργο κατατάσσεται στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με συνολικό προϋπολογισμό 51.000 €. Ο τόπος εκτέλεσης του Έργου είναι η Πάτρα, οδός Παναχαϊκού αρ. 50. Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου είναι ΕΝΑΣ ΜΗΝΑΣ από την υπογραφή της Σύμβασης.

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη των διαγωνισμών (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα του σωματείου αλληλεγγύη – SolidarityNow, στο Ν. Ψυχικό Αττικής (Εθνικής Αντιστάσεως και Λ. Κηφισίας 342, Τ.Κ. 15451 καθημερινά από τις 12:00 μ.μ. έως τις 17:00 μ.μ. μέχρι την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2016. Εάν και δεν πρόκειται για δημόσιο έργο, για την υλοποίησή του ακολουθούνται οι διατάξεις του Ν. 3669/08 (Κώδικας της νομοθεσίας για τα Δημόσια Έργα). Πληροφορίες στο τηλέφωνο επικοινωνίας 210 6772502. Και οι δύο διαγωνισμοί θα διεξαχθούν την 25η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Πέμπτη στην έδρα του σωματείου. Ο πρώτος διαγωνισμός που αφορά στο έργο με τόπο εκτέλεσης τον Πειραιά, θα διεξαχθεί ώρα 10:00 και ο δεύτερος που αφορά στο έργο με τόπο εκτέλεσης την Πάτρα στις 13:00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στις τιμές του τιμολογίου της υπηρεσίας, που εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%). Οι διαγωνιζόμενοι συντάσσουν την προσφορά σε δικό τους έγγραφο (άρθρο 5 του ΚΔΕ) .

6. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) Για το πρώτο έργο στον Πειραιά, Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην κατηγορία Α2 και πάνω, οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών, ανεξαρτήτως Έδρας, β) Για το δεύτερο έργο στην Πάτρα, εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην κατηγορία Α1 και πάνω, οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών, ανεξαρτήτως Έδρας, γ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι από κράτη στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π, ή προερχόμενοι από κράτη στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.420,00 ΕΥΡΩ για το 1ο έργο στον Πειραιά και 829,00 ΕΥΡΩ για το δεύτερο έργο στην Πάτρα και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατό ογδόντα μέρες.

8. Το έργο χρηματοδοτείται από Ελληνικό Σωματείο «Αλληλεγγύη SolidarityNow». Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

ΑΘΗΝΑ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Επαμεινώνδας Φαρμάκης
Γενικός Διευθυντής, «αλληλεγγύη-SolidarityNow»