ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ


ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ : «ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ SOHO, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 25, 105 52, ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

«Πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του Ξενοδοχείου SOHO επί της οδού Μενάνδρου, Αθήνα.

Αντικείμενο διαγωνισμού : Πρόχειρος διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στην είσοδο του Ξενοδοχείου SOHO επί της οδού Μενάνδρου, Αθήνα, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην προκήρυξη που θα χορηγηθεί στους αιτούντες κατόπιν αιτήματός τους για το διάστημα από 06/10/2016 έως και 31/12/2016. Με την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την επιλογή του ανοδόχου θα υπογραφεί η σχετική σύμβαση.

Αναθέτουσα αρχή: Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Αλληλεγγύη- SolidarityNow», Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Β. Αμαλίας 26, ΤΚ 10557, τηλ: 2106772500, fax: 210 6772509, ηλεκτρονική διεύθυνση: procurement@solidaritynow.org

Είδος διαγωνισμού: Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Προϋπολογισμός: είκοσι δυο χιλιάδες (22,000.00 €) συμπ/μένου του Φ.Π.Α. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην έδρα του Σωματείου, ενώπιον Επιτροπής Αξιολόγησης, ημέρα Τετάρτη 5 Οκτωβρίου του 2016, και ώρα 12:00 μ.μ. έως 15:00 μ.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: Αναγνωρισμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που ασχολούνται με την παροχή των εν θέματι υπηρεσιών.

Γλώσσα σύνταξης αιτήσεων συμμετοχής: Ελληνική: Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια και συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλονται με ποινή αποκλεισμού στην Ελληνική γλώσσα.

Εγγυήσεις : Εγγυητική συμμετοχής στο διαγωνισμού που ανέρχονται σε ποσοστό ύψους 5% επί του προϋπολογισμού της σύμβασης, ήτοι στο ποσό των χιλιών εκατό ευρώ (1,100€). Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δε γίνονται δεκτές αν έχουν χρόνο

ισχύος μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Οι επιστολές καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας, εφόσον συντρέχει νόμιμη περίπτωση.
Ισχύς προσφορών : Η ισχύς των προσφορών δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της.

Διάρκεια σύμβασης : Η διάρκεια της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στην είσοδο του Ξενοδοχείου SOHO επί της οδού Μενάνδρου, Αθήνα, ορίζεται από τις 7 Οκτωβρίου 2016, μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2016.
Τρόπος συμμετοχής και Ημερομηνία λήξης κατάθεσης δικαιολογητικών: Τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς έως την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, Τετάρτη 05 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 12.00, στην έδρα του Σωματείου «Αλληλεγγύη- SolidarityNow» Λεωφ. Β. Αμαλίας 26, ΤΚ 10557.

Παροχή Πληροφοριών και παραλαβή τευχών: Μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά μετά από αίτημα του υποψηφίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: procurement@solidaritynow.org και πληροφορίες καθημερινά εργάσιμες ημέρες και ώρες τηλ.: 2106772500.

Για ό,τι δεν ορίζεται ειδικότερα στην παρούσα, ισχύει η αναλυτική προκήρυξη και η σχετική νομοθεσία.

Ο Γενικός Διευθυντής Επαμεινώνδας Φαρμάκης