ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»


ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

«Πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια ειδών εξοπλισμού διαμερισμάτων στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 156, στο Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης και σε όποια άλλη περιοχή της Θεσσαλονίκης ζητηθεί από τον εντολέα.

Αντικείμενο διαγωνισμού: Πρόχειρος διαγωνισμό για για την προμήθεια ειδών εξοπλισμού διαμερισμάτων στη Θεσσαλονίκη, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην προκήρυξη που θα χορηγηθεί στους ενιδαφερόμενους κατόπιν αιτήματός τους. Με την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την επιλογή του ανοδόχου θα υπογραφεί η σχετική σύμβαση.

Αναθέτουσα αρχή: Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Αλληλεγγύη- SolidarityNow», Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Β. Αμαλίας 26, ΤΚ 10557, τηλ: 2106772500, fax: 210 6772509, ηλεκτρονική διεύθυνση: procurement@solidaritynow.org

Είδος διαγωνισμού: Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.
Προϋπολογισμός: τριαντά τέσσερις χιλιάδες (34,000.00 €) συμπ/μένου του Φ.Π.Α. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην έδρα του Σωματείου, ενώπιον Επιτροπής Αξιολόγησης, ημέρα Τετάρτη 5 Οκτωβρίου του 2016, και ώρα 12:00 μ.μ. έως 15:00 μ.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: Αναγνωρισμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με αντικείμενο εργασίας την προμήθεια των ζητούμενων ειδών. Οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν μέρος στο Σύνολο ή Μέρος του Διαγωνισμού.

Γλώσσα σύνταξης αιτήσεων συμμετοχής: Ελληνική: Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια και συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλονται με ποινή αποκλεισμού στην Ελληνική γλώσσα.

Εγγυήσεις : Εγγυητική συμμετοχής στο διαγωνισμού που ανέρχεται σε ποσοστό ύψους 5% επί του προϋπολογισμού της σύμβασης, ήτοι στο ποσό των χιλιών

επτακοσίων ευρώ (1,700€). Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δε γίνονται δεκτές αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Οι επιστολές καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας, εφόσον συντρέχει νόμιμη περίπτωση.

Ισχύς προσφορών : Η ισχύς των προσφορών δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της.

Διάρκεια σύμβασης : Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για διάστημα 10 ημερών για την προμήθεια των ζητούμενων ειδών από την ανάθεση του εντολέα. Τα είδη θα πρέπει να καλύπτονται από εγγύηση κατ’ ελάχιστον ενός έτους.
Τρόπος συμμετοχής και Ημερομηνία λήξης κατάθεσης δικαιολογητικών: Τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς έως την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, Τετάρτη 05 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 12.00, στην έδρα του Σωματείου «Αλληλεγγύη- SolidarityNow» Λεωφ. Β. Αμαλίας 26, ΤΚ 10557.

Παροχή Πληροφοριών και παραλαβή τευχών: Μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά μετά από αίτημα του υποψηφίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: procurement@solidaritynow.org και πληροφορίες καθημερινά εργάσιμες ημέρες και ώρες τηλ.: 2106772500.

Για ό,τι δεν ορίζεται ειδικότερα στην παρούσα, ισχύει η αναλυτική προκήρυξη και η σχετική νομοθεσία.

Ο Γενικός Διευθυντής Ε. Φαρμάκης