ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ : «ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΩΣ 30 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ VAN 9 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ»


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ : «ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΩΣ 30 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ VAN 9 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ»

Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 «Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, για την μίσθωση έως 30 οχημάτων τύπου VAN (9 θέσεων)».

Αντικείμενο διαγωνισμού: Διαγωνισμός για την μίσθωση έως 30 οχημάτων τύπου VAN (9 θέσεων), όπως αναλυτικά περιγράφεται στην προκήρυξη που θα χορηγηθεί στους ενδιαφερόμενους κατόπιν αιτήματός τους. Η Αναθέτουσα Αρχή διευκρινίζει ότι ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης να την προμηθεύσει με οχήματα τύπου VAN (έως 9 θέσεων), και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και την προσφορά του, και εντός 8 ημερών από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος, χωρίς ωστόσο να υπάρχει δέσμευση ή υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής για την μίσθωση 30 οχημάτων εντός του διαστήματος αυτού. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να μισθώσει από 0-30 οχήματα κατά τη διάρκεια του διαστήματος αυτού. Με την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την επιλογή του ανοδόχου θα υπογραφεί η σχετική σύμβαση.

Αναθέτουσα αρχή: Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Αλληλεγγύη- SolidarityNow». Ταχυδρομική Δ/νση: Ευήνου 5, ΤΚ 11527, Αθήνα. Τηλ: 2106772500, fax: 210 6772509, ηλεκτρονική διεύθυνση: procurement@solidaritynow.org 

Είδος διαγωνισμού: Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά.

Προϋπολογισμός: Τετρακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ (€ 468,000).

Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην έδρα του Σωματείου, ενώπιον Επιτροπής Αξιολόγησης, ημέρα Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου, και ώρα 15:00 μ.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: Αναγνωρισμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με αντικείμενο εργασίας την προμήθεια του ζητούμενου είδους.

Γλώσσα σύνταξης αιτήσεων συμμετοχής: Ελληνική ή Αγγλική: Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια και συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλονται με ποινή αποκλεισμού στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα.

Ισχύς προσφορών: Η ισχύς των προσφορών δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της.

Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για διάστημα ενός (1) έτους από την ανάθεση, εντός του οποίου ο Ανάδοχος υποχρεούται να είναι σε πλήρη ετοιμότητα για την εκμίσθωση στην Αναθέτουσα Αρχή των ζητούμενων ειδών.

Παράδοση: Η Ανάδοχος θα πρέπει διασφαλίσει την δυνατότητα παράδοσης των οχημάτων σε διάστημα 8 ημερών από την παραλαβή σχετικού αιτήματος της Αναθέτουσας Αρχής σε διάφορες πόλεις της ελληνικής επικράτειας.

Τρόπος συμμετοχής και Ημερομηνία λήξης κατάθεσης δικαιολογητικών: Τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς έως την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ημέρα Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 15.00μ.μ., στην έδρα του Σωματείου «Αλληλεγγύη- SolidarityNow» .

Παραλαβή τευχών: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το αναλυτικό τεύχος του διαγωνισμού ηλεκτρονικά, μετά από σχετικό αίτημά του στην ηλεκτρονική διεύθυνση: procurement@solidaritynow.org

Ερωτήσεις/πληροφορίες: Διευκρινιστικές ερωτήσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση procurement@solidaritynow.org μέχρι και την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017. Η Αναθέτουσα Αρχή δεσμεύεται να απαντήσει συγκεντρωτικά στα ερωτήματα εντός 2 εργάσιμων ημερών (έως 5/12/2017) από την ημερομηνία υποβολής ερωτημάτων, στην ιστοσελίδα του οργανισμού.

Για ό,τι δεν ορίζεται ειδικότερα στην παρούσα, ισχύει η αναλυτική προκήρυξη και η σχετική νομοθεσία.

Η Γενική Διευθύντρια,

Α. Λυμπεράκη