ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ : «ΑΓΟΡΑ 2 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ VAN 5-7 ΘΕΣΕΩΝ»


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ : «ΑΓΟΡΑ 2 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ VAN 5-7 ΘΕΣΕΩΝ»

 

Tο μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

«Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, για την αγορά 2 οχημάτων τύπου VAN 5-7 θέσεων».

Αντικείμενο διαγωνισμού: Διαγωνισμός για την αγορά 2 οχημάτων τύπου VAN 5-7 θέσεων, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην προκήρυξη που θα χορηγηθεί στους ενδιαφερόμενους κατόπιν αιτήματός τους. Η Αναθέτουσα Αρχή διευκρινίζει ότι με την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την επιλογή του Aναδόχου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προμηθεύσει την Αναθέτουσα Αρχή με τα οχήματα τύπου VAN (5-7 θέσεων), και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και την προσφορά του, εντός 15 ημερών από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος της Αναθέτουσας Αρχής.

Αναθέτουσα αρχή: Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Αλληλεγγύη- SolidarityNow». Ταχυδρομική Δ/νση: Ευήνου 5, ΤΚ 11527, Αθήνα. Τηλ: 2106772500, fax: 210 6772509, ηλεκτρονική διεύθυνση: procurement@solidaritynow.org

Είδος διαγωνισμού: Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά.

Προϋπολογισμός: Τριάντα μια χιλιάδες ευρώ (€ 31,000).

Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην έδρα του Σωματείου, ενώπιον Επιτροπής Αξιολόγησης, ημέρα Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017, και ώρα 12:00 μ.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: Αναγνωρισμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με αντικείμενο εργασίας την προμήθεια του ζητούμενου είδους.

Γλώσσα σύνταξης αιτήσεων συμμετοχής: Ελληνική ή Αγγλική. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια και συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλονται, με ποινή αποκλεισμού, στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα.

Ισχύς προσφορών: Η ισχύς των προσφορών δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της.

Παράδοση: Η  Ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίσει τη δυνατότητα παράδοσης των οχημάτων τύπου Van 5-7 θέσεων στο Ν. Αττικής σε διάστημα 15 ημερών μετά την παραλαβή σχετικού αιτήματος από την Αναθέτουσα Αρχή.

Τρόπος συμμετοχής και Ημερομηνία λήξης κατάθεσης δικαιολογητικών: Τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς έως την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ημέρα Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 12.00μ.μ., στην έδρα του Σωματείου «Αλληλεγγύη- SolidarityNow» .

Παραλαβή τευχών: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το αναλυτικό τεύχος του διαγωνισμού ηλεκτρονικά, μετά από σχετικό αίτημά του στην ηλεκτρονική διεύθυνση: procurement@solidaritynow.org

Ερωτήσεις/πληροφορίες: Διευκρινιστικές ερωτήσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  procurement@solidaritynow.org μέχρι και την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017. Η Αναθέτουσα Αρχή δεσμεύεται να απαντήσει συγκεντρωτικά στα ερωτήματα εντός 2 εργάσιμων ημερών (έως 5/12/2017) από την ημερομηνία υποβολής ερωτήσεων, στην ιστοσελίδα του οργανισμού.

Για ό,τι δεν ορίζεται ειδικότερα στην παρούσα, ισχύει η αναλυτική προκήρυξη και η σχετική νομοθεσία.

Η Γενική Διευθύντρια,

Α. Λυμπεράκη