ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΩΣ 30 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ VAN


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ : «ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΩΣ 30 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ VAN»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

«Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, για την μίσθωση έως 30 οχημάτων τύπου VAN».

Αντικείμενο διαγωνισμού: Διαγωνισμός για την μίσθωση έως 30 οχημάτων τύπου VAN»,
όπως αναλυτικά περιγράφεται στην προκήρυξη που θα χορηγηθεί στους ενδιαφερόμενους
κατόπιν αιτήματός τους στην ελληνική περιφέρεια. Η Αναθέτουσα Αρχή διευκρινίζει ότι ο
Ανάδοχος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια ενός έτους από την υπογραφή
της σύμβασης να την προμηθεύει με οχήματα τύπου VAN (έως 30), και σύμφωνα με τις
τεχνικές προδιαγραφές, εντός 08 ημερών από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος, χωρίς
ωστόσο να υπάρχει δέσμευση ή υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής για την μίσθωση 30
οχημάτων εντός του διαστήματος αυτού. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να
μισθώσει από 0-30 οχήματα κατά τη διάρκεια του διαστήματος αυτού. Με την ολοκλήρωση
της διαγωνιστικής διαδικασίας και την επιλογή του ανοδόχου θα υπογραφεί η σχετική
σύμβαση.

Αναθέτουσα αρχή: Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Αλληλεγγύη-
SolidarityNow», Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Β. Αμαλίας 26, ΤΚ 10557, τηλ: 2106772500, fax: 210
6772509, ηλεκτρονική διεύθυνση: procurement@solidaritynow.org
Είδος διαγωνισμού: Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά.
Προϋπολογισμός: Τετρακόσιες εξήντα οκτώ χιλάδες ευρώ (€ 468,000).
Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην έδρα του
Σωματείου, ενώπιον Επιτροπής Αξιολόγησης, ημέρα Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου , και ώρα
12:00 μ.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: Αναγνωρισμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής με αντικείμενο εργασίας την προμήθεια του ζητούμενου είδους.
Γλώσσα σύνταξης αιτήσεων συμμετοχής: Ελληνική ή Αγγλική: Όλα τα έγγραφα που
απαιτούνται για τη διενέργεια και συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλονται με
ποινή αποκλεισμού στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα.

Ισχύς προσφορών: Η ισχύς των προσφορών δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εξήντα (60)
ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της
προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα αρχή, πριν από τη
λήξη της.

Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για διάστημα ενός (1) έτους για την
μίσθωση των ζητούμενων ειδών από την ανάθεση.

Παράδοση: Η ανάδοχος θα πρέπει διασφαλίσει την δυνατότητα παράδοσης των οχημάτων
σε διάστημα 08 ημερών από την παραλαβή σχετικού αιτήματος της Αναθέτουσας Αρχής σε
διάφορες πόλεις της ελληνικής περιφέρειας.

Τρόπος συμμετοχής και Ημερομηνία λήξης κατάθεσης δικαιολογητικών: Τα δικαιολογητικά
μπορούν να κατατεθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς έως την ημέρα διεξαγωγής του
διαγωνισμού, ημέρα Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου και ώρα 12.00μ.μ., στην έδρα του
Σωματείου «Αλληλεγγύη- SolidarityNow» Λεωφ. Β. Αμαλίας 26, ΤΚ 10557.
Παροχή Πληροφοριών και παραλαβή τευχών: Μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά μετά από
αίτημα του υποψηφίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: procurement@solidaritynow.org και
πληροφορίες καθημερινά εργάσιμες ημέρες και ώρες τηλ.: 2106772500.

Για ό,τι δεν ορίζεται ειδικότερα στην παρούσα, ισχύει η αναλυτική προκήρυξη και η σχετική
νομοθεσία.

Ο Γενικός Διευθυντής
Ε. Φαρμάκης