ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ TH ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ AΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Αλληλεγγύη- SolidarityNow» προκηρύσσει
Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου/ αναδόχων που θα συνάψουν με την Αναθέτουσα
Αρχή Συμφωνία- Πλαίσιο ενός (1) έτους για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας
σε όλες τις εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής σε όλη την Ελλάδα (Αττική, Θεσσαλονίκη)
όπως αναλυτικά περιγράφονται στην προκήρυξη που θα χορηγηθεί στους ενδιαφερόμενους
κατόπιν αιτήματός τους.

Αναθέτουσα Αρχή: Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Αλληλεγγύη-
SolidarityNow», Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Β. Αμαλίας 26, ΤΚ 10557, τηλ: 2106772500, fax: 210
6772509, ηλεκτρονική διεύθυνση: procurement@solidaritynow.org

Είδος διαγωνισμού: Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά.

Προϋπολογισμός: € 170.000,00 , το οποίο αποτελεί το μέγιστο δυνατό οικονομικό
αντικείμενο όλων των επιμέρους συμβάσεων που ενδέχεται να συναφθούν μέσα στη χρονική
περίοδο ισχύος της Συμφωνίας-Πλαισίου

Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην έδρα του
Σωματείου, ενώπιον Επιτροπής Αξιολόγησης, ημέρα Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2016, και ώρα
12:00 μ.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: Αναγνωρισμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής με αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή υπηρεσιών φύλαξης
και προστασίας μπορούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό για το σύνολο ή μέρος του
έργου.

Γλώσσα σύνταξης αιτήσεων συμμετοχής: Ελληνική ή Αγγλική: Όλα τα έγγραφα που
απαιτούνται για τη διενέργεια και συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλονται με
ποινή αποκλεισμού στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα.

Ισχύς προσφορών: Η ισχύς των προσφορών δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εξήντα (60)
ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της
προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη
λήξη της.

Διάρκεια Συμφωνίας-Πλαισίου: Η διάρκεια της Συμφωνίας- Πλαισίου ορίζεται για διάστημα
ενός (1) έτους, ενώ οι διάρκεια των επιμέρους μελλοντικών συμβάσεων θα καθορίζεται κάθε
φορά

Τρόπος συμμετοχής και Ημερομηνία λήξης κατάθεσης δικαιολογητικών: Τα δικαιολογητικά
μπορούν να κατατεθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς έως την ημέρα διεξαγωγής του
διαγωνισμού, Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 12.00, στην έδρα του Σωματείου
«Αλληλεγγύη- SolidarityNow» Λεωφ. Β. Αμαλίας 26, ΤΚ 10557.