ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ TH ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ AΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Αλληλεγγύη- SolidarityNow» προκηρύσσει
Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου/ αναδόχων που θα συνάψουν με την Αναθέτουσα
Αρχή Συμφωνία- Πλαίσιο ενός (1) έτους για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε όλες τις
εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής σε όλη την Ελλάδα (Αττική, Θεσσαλονίκη) όπως
αναλυτικά περιγράφονται στην προκήρυξη που θα χορηγηθεί στους ενδιαφερόμενους
κατόπιν αιτήματός τους.
Αναθέτουσα Αρχή: Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Αλληλεγγύη-
SolidarityNow», Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Β. Αμαλίας 26, ΤΚ 10557, τηλ: 2106772500, fax: 210
6772509, ηλεκτρονική διεύθυνση: procurement@solidaritynow.org
Είδος διαγωνισμού: Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά.
Προϋπολογισμός: € 58.000,00 , το οποίο αποτελεί το μέγιστο δυνατό οικονομικό αντικείμενο
όλων των επιμέρους συμβάσεων που ενδέχεται να συναφθούν μέσα στη χρονική περίοδο
ισχύος της Συμφωνίας-Πλαισίου
Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην έδρα του
Σωματείου, ενώπιον Επιτροπής Αξιολόγησης, ημέρα Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2016, και ώρα
12:00 μ.μ.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: Αναγνωρισμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής με αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή υπηρεσιών
καθαρισμού μπορούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό για το σύνολο ή μέρος του έργου.
Γλώσσα σύνταξης αιτήσεων συμμετοχής: Ελληνική ή Αγγλική: Όλα τα έγγραφα που
απαιτούνται για τη διενέργεια και συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλονται με
ποινή αποκλεισμού στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα.
Ισχύς προσφορών: Η ισχύς των προσφορών δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εξήντα (60)
ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της
προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη
λήξη της.
Διάρκεια Συμφωνίας-Πλαισίου: Η διάρκεια της Συμφωνίας- Πλαισίου ορίζεται για διάστημα
ενός (1) έτους, ενώ οι διάρκεια των επιμέρους μελλοντικών συμβάσεων θα καθορίζεται κάθε
φορά
Τρόπος συμμετοχής και Ημερομηνία λήξης κατάθεσης δικαιολογητικών: Τα δικαιολογητικά
μπορούν να κατατεθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς έως την ημέρα διεξαγωγής του
διαγωνισμού, Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου και ώρα 12.00, στην έδρα του Σωματείου «Αλληλεγγύη-
SolidarityNow» Λεωφ. Β. Αμαλίας 26, ΤΚ 10557.
Παροχή Πληροφοριών και παραλαβή τευχών: Μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά μετά από
αίτημα του υποψηφίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: procurement@solidaritynow.org και
πληροφορίες καθημερινά εργάσιμες ημέρες και ώρες τηλ.: 2106772500.
Για ό,τι δεν ορίζεται ειδικότερα στην παρούσα, ισχύει η αναλυτική προκήρυξη και η σχετική
νομοθεσία.
Ο Γενικός Διευθυντής
Ε. Φαρμάκης