ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ


ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ

Διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την προμήθεια και διαχείριση έως 500 προπληρωμένων καρτών που θα χορηγηθούν σε ωφελούμενους για την κάλυψη των αναγκών διαβίωσης τους στο πλαίσιο του Προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας για τους πρόσφυγες (UNHCR)

Αντικείμενο διαγωνισμού: Ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια και διαχείριση έως 500 προπληρωμένων καρτών, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην προκήρυξη που θα χορηγηθεί στους ενδιαφερόμενους κατόπιν αιτήματός τους. Εκ των 500 αυτών καρτών τουλάχιστον 300 θα πρέπει να παραδοθούν εντός 2 ημέρων από την κατακύρωση του διαγωνισμού, ενώ οι λοιπές εντός 5 ημερών από την κάθε φορά παραγγελία τους από την Αναθέτουσα Αρχή. Με την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την επιλογή του ανοδόχου θα υπογραφεί η σχετική σύμβαση.

Αναθέτουσα αρχή: Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Αλληλεγγύη- SolidarityNow», Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Β. Αμαλίας 26, ΤΚ 10557, τηλ: 2106772500, fax: 210 6772509, ηλεκτρονική διεύθυνση: procurement@solidaritynow.org

Είδος διαγωνισμού: Ανοιχτός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Προϋπολογισμός: έως επτακόσιες χιλιάδες ευρώ (700,000.00 €) συμπ/μένου του Φ.Π.Α.

Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην έδρα του Σωματείου, ενώπιον Επιτροπής Αξιολόγησης, ημέρα Δευτέρα 14 Νοεμβρίου του 2016, και ώρα 12:00 μ.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: Αναγνωρισμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με αντικείμενο δραστηριότητας την προμήθεια των ζητούμενων ειδών και υπηρεσιών. Οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν μέρος στο σύνολο του Διαγωνισμού.

Γλώσσα σύνταξης αιτήσεων συμμετοχής: Ελληνική: Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια και συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλονται με ποινή αποκλεισμού στην Ελληνική γλώσσα.

1

Εγγυήσεις: Εγγυητική συμμετοχής στο διαγωνισμού αόριστης διάρκειας που ανέρχεται σε ποσοστό ύψους 2% του προϋπολογισμού του έργου, ήτοι ποσού των δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (14.000,00 ευρώ). Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές εφόσον έχουν μικρότερη χρονική διάρκεια. Οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας, εφόσον συντρέχει νόμιμη περίπτωση.

Ισχύς προσφορών: Η ισχύς των προσφορών δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της.

Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως την 31/12/2016.

Τρόπος συμμετοχής και Ημερομηνία λήξης κατάθεσης δικαιολογητικών: Τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς έως την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ήτοι την Δευτέρα 14 Νοεμβρίου και ώρα 12.00μ.μ., στην έδρα του Σωματείου «Αλληλεγγύη- SolidarityNow» Λεωφ. Β. Αμαλίας 26, ΤΚ 10557.

Παροχή Πληροφοριών και παραλαβή τευχών: Μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά μετά από αίτημα του υποψηφίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: procurement@solidaritynow.org και πληροφορίες δίδονται καθημερινά εργάσιμες ημέρες και ώρες τηλ.: 2106772500.
Για ό,τι δεν ορίζεται ειδικότερα στην παρούσα, ισχύει η αναλυτική προκήρυξη και η σχετική νομοθεσία. Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα να ματαιώσει για οποιονδήποτε λόγο και οποτεδήποτε τον διαγωνισμό.

Ο Γενικός Διευθυντής Επαμεινώνδας Φαρμάκης